Chemia dla nauczycieli

Studia podyplomowe

CEL STUDIÓW: 

Kształcenia na studiach podyplomowych na kierunku Chemia dla nauczycieli przygotowuje do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie przygotowania merytorycznego i dydaktycznego do nauczania kolejnego przedmiotu.

Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz. 1450).

Studia podyplomowe Chemia dla nauczycieli przygotowują uczestników do wykonywania zawodu nauczyciela chemii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

Zadaniem kadry dydaktycznej na kierunku Chemia dla nauczycieli jest wyposażenie uczestników w wysoko ceniony warsztat. Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli akademickich oraz osoby posiadające kompetencje zawodowe lub naukowe, a także doświadczenie w zakresie przygotowania do nauczania  dla prowadzonych zajęć.

ADRESACI: 

Uczestnikami studiów podyplomowych na tym kierunku mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych I i II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich.

Zatrudnienie w placówce oświatowej nie jest wymagane, jednak do podjęcia studiów konieczne jest posiadanie przygotowania pedagogicznego. Studia nadają kwalifikacje.

UZYSKANE KWALIFIKACJE:

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające, w połączeniu z pozostałymi wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1289), uprawnienia do nauczania Chemii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

PROGRAM:

Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz. 1450).

Program swym zakresem obejmuje m.in. treści:

MODUŁ I

PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE DO NAUCZANIA CHEMII  JAKO KOLEJNEGO PRZEDMIOTU (180 GODZIN)

 • Przygotowanie merytoryczne do nauczania na II etapie edukacyjnym
 • Przygotowaniem merytoryczne do nauczania na III etapie edukacyjnym

Kształcenie merytoryczne przygotowuje uczestników do nauczania Chemii na II (klasy IV-VIII)  i III etapie edukacyjnym.

W ramach modułu I w trakcie zajęć omówione zostaną m.in.:

1.         Chemia ogólna i nieorganiczna

2.         Chemia organiczna

3.         Chemia analityczna

4.         Podstawy chemii środowiska

5.         Podstawy biochemii

6.         Podstawy chemii fizycznej

7.         Chemia w życiu codziennym

8.         Toksykologia

9.         Dydaktyka chemii

10.       Metodyka eksperymentu chemicznego

MODUŁ II

PRZYGOTOWANIE DYDAKTYCZNE DO NAUCZANIA CHEMII JAKO KOLEJNEGO PRZEDMIOTU (90 GODZIN) m.in.:

 1. Ramowy plan nauczania
 2. Podstawa programowa
 3. Kompetencje merytoryczne, dydaktyczne i wychowawcze nauczyciela
 4. Metody kształcenia
 5. Metodyka treści kształcenia
 6. Projektowanie procesu kształcenia
 7. Ocenianie w pracy dydaktycznej
 8. Diagnoza grupy uczniowskiej i każdego ucznia w ramach nauczanego przedmiotu
 9. Rozwój umiejętności osobistych i społeczno-emocjonalnych uczniów
 10. Warsztat pracy nauczyciela

CZAS TRWANIA:

 • 3 semestry
 • 270 godzin
 • 90 godzin praktyk zawodowych

ORGANIZACJA ZAJĘĆ: 

Studia podyplomowe organizowane będą w formule hybrydowej polegającej na łączeniu zajęć stacjonarnych  z zajęciami prowadzonymi w trybie on-line.

Zajęcia realizowane są w ciągu weekendowych zjazdów w soboty i niedziele (dwa , trzy razy w miesiącu) od godz. 9:00 do 15:00.

WARUNKI ZALICZENIA:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów , zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów, zdanie egzaminu końcowego, realizacja praktyki pedagogicznej oraz uregulowanie płatności.

ZAPISY:

  tel. firmowy : 17 856 92 88,  tel. kom. 501 506 024,  mail:biuro@cud.rzeszow.pl