EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA DLA NAUCZYCIELI

Studia podyplomowe

CEL STUDIÓW:

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w specjalistyczną wiedzę i kwalifikacje do prowadzenia zajęć z przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa na poszczególnych etapach edukacyjnych.

ADRESACI:

Studia organizowane i kierowane są do nauczycieli szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i wychowawców posiadających wykształcenie pedagogiczne, planujących uzyskać dodatkowe kwalifikacje z zakresu problematyki edukacji dla bezpieczeństwa.

 PROGRAM:

 •  Bezpieczeństwo publiczne
 •  Filozofia Bezpieczeństwa
 •  System obronny i Siły Zbrojne RP
 •  Zagrożenia czasu wojny i pokoju
 •  Obrona Cywilna i sytuacje kryzysowe
 •  Zapobieganie terroryzmowi
 •  Wybrane aspekty toksykologiczne
 •  Prawne aspekty zarządzania bezpieczeństwem
 •  Podstawy ratownictwa sanitarnego i medycznego
 •  Zagrożenia cywilizacyjne XXI wieku
 •  Metodyka przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa
 •  Komunikacja interpersonalna
 •  Zasady organizacji i przeprowadzania ewakuacji ludności
 •  Praktyka

CZAS TRWANIA

3 semestry, 360 godz. dydaktycznych, 60 godz. praktyk, studia niestacjonarne

ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

Studia podyplomowe organizowane będą w formule hybrydowej polegającej na łączeniu zajęć stacjonarnych  z zajęciami prowadzonymi w trybie on-line.

Zajęcia realizowane są w ciągu weekendowych zjazdów w soboty i niedziele (dwa , trzy razy w miesiącu) od godz. 9:00 do 15:00.

WARUNKI ZALICZENIA: 

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów , zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów, zdanie egzaminu końcowego, realizacja praktyki pedagogicznej oraz uregulowanie płatności.

ZAPISY:

tel. firmowy : 17 856 92 88; tel. kom. 501 506 024;  mail:biuro@cud.rzeszow.pl