EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA DLA NAUCZYCIELI

Studia podyplomowe

CEL STUDIÓW:

Kształcenia na studiach podyplomowych na kierunku Edukacja dla bezpieczeństwa dla nauczycieli przygotowuje do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie przygotowania merytorycznego i dydaktycznego do nauczania kolejnego przedmiotu.

Studia podyplomowe Edukacja dla bezpieczeństwa dla nauczycieli przygotowują uczestników do wykonywania zawodu nauczyciela Edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

ADRESACI:

Studia organizowane i kierowane są do nauczycieli szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i wychowawców posiadających wykształcenie pedagogiczne, planujących uzyskać dodatkowe kwalifikacje z zakresu problematyki edukacji dla bezpieczeństwa.

Uczestnikami studiów podyplomowych na tym kierunku mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych I i II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich. Zatrudnienie w placówce oświatowej nie jest wymagane, jednak do podjęcia studiów konieczne jest posiadanie przygotowania pedagogicznego.

UZYSKANE KWALIFIKACJE:

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające, w połączeniu z pozostałymi wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1289), uprawnienia do nauczania Edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

 PROGRAM:

MODUŁ I

PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE DO NAUCZANIA EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA  JAKO KOLEJNEGO PRZEDMIOTU (180 GODZIN)

 1. Bezpieczeństwo państwa
 2. Przygotowanie do działań ratowniczych w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń (wypadków masowych i katastrof)
 3. Podstawy pierwszej pomocy
 4. Edukacja zdrowotna. Zdrowie w wymiarze indywidualnym i zbiorowym
 5. Zachowania prozdrowotne
 6. Dydaktyka Edukacji dla bezpieczeństwa

MODUŁ II

PRZYGOTOWANIE DYDAKTYCZNE DO NAUCZANIA EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA JAKO KOLEJNEGO PRZEDMIOTU (90 GODZIN) m.in.:

 1. Ramowy plan nauczania
 2. Podstawa programowa
 3. Kompetencje merytoryczne, dydaktyczne i wychowawcze nauczyciela
 4. Metody kształcenia
 5. Metodyka treści kształcenia
 6. Projektowanie procesu kształcenia
 7. Ocenianie w pracy dydaktycznej
 8. Diagnoza grupy uczniowskiej i każdego ucznia w ramach nauczanego przedmiotu
 9. Rozwój umiejętności osobistych i społeczno-emocjonalnych uczniów
 10. Warsztat pracy nauczyciela

CZAS TRWANIA

3 semestry, 270 godz. dydaktycznych, 90 godz. praktyk, studia niestacjonarne

ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

Studia podyplomowe organizowane będą w formule hybrydowej polegającej na łączeniu zajęć stacjonarnych  z zajęciami prowadzonymi w trybie on-line.

Zajęcia realizowane są w ciągu weekendowych zjazdów w soboty i niedziele (dwa , trzy razy w miesiącu) od godz. 9:00 do 15:00.

WARUNKI ZALICZENIA: 

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów , zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów, zdanie egzaminu końcowego, realizacja praktyki pedagogicznej oraz uregulowanie płatności.

ZAPISY:

tel. firmowy : 17 856 92 88; tel. kom. 501 506 024;  mail:biuro@cud.rzeszow.pl