TECHNIKA DLA NAUCZYCIELI

Studia podyplomowe

 OPIS STUDIÓW:

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w specjalistyczną wiedzę i kwalifikacje do nauczania przedmiotu technika we wszystkich typach szkół. Tego rodzaju uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu będą przydatne zwłaszcza już aktywnym zawodowo nauczycielom. Na studia przyjmujemy osoby z tytułem licencjata lub magistra. Zajęcia, obok wiedzy merytorycznej z zakresu techniki, zawierają też duży blok treści programowych związanych z dydaktyką przedmiotów technicznych na różnych poziomach kształcenia. Technika oraz edukacja techniczna to przedmioty, których absolwenci będą mogli nauczać w publicznych i prywatnych placówkach.

ADRESACI:

Uczestnikami studiów podyplomowych na tym kierunku mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych I i II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich. Zatrudnienie w placówce oświatowej nie jest wymagane, jednak do podjęcia studiów konieczne jest posiadanie przygotowania pedagogicznego.

UZYSKANE KWALIFIKACJE:

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające, w połączeniu z pozostałymi wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1289), uprawnienia do nauczania Techniki w szkole podstawowej.

PROGRAM:

MODUŁ I PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE DO NAUCZANIA TECHNIKI JAKO KOLEJNEGO PRZEDMIOTU (180 GODZIN) NA II ETAPIE EDUKACYJNYM

W ramach modułu I w trakcie zajęć omówione zostaną m.in.:

 1. Historia postępu technicznego
 2. Technika w środowisku ucznia
 3. Podstawy mechaniki
 4. Podstawy elektrotechniki i elektroniki
 5. Technologie obróbki materiałów
 6. Dokumentacja techniczna i projektowanie
 7. Ergonomia, bezpieczeństwo  i organizacja pracy
 8. Żywienie człowieka
 9. Wychowanie komunikacyjne
 10. Technologie informacyjne w nauczaniu
 11. Metodyka nauczania techniki

MODUŁ II PRZYGOTOWANIE DYDAKTYCZNE DO NAUCZANIA TECHNIKI JAKO KOLEJNEGO PRZEDMIOTU (60 GODZIN) NA II ETAPIE EDUKACYJNYM

 1. Ramowy plan nauczania
 2. Podstawa programowa
 3. Kompetencje merytoryczne, dydaktyczne i wychowawcze nauczyciela
 4. Metody kształcenia
 5. Metodyka treści kształcenia
 6. Projektowanie procesu kształcenia
 7. Ocenianie w pracy dydaktycznej
 8. Diagnoza grupy uczniowskiej i każdego ucznia w ramach nauczanego przedmiotu
 9. Rozwój umiejętności osobistych i społeczno-emocjonalnych uczniów
 10. Warsztat pracy nauczyciela

CZAS TRWANIA:

3 semestry, 240 godz. dydaktycznych, 90 godz. praktyk

ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

Studia podyplomowe organizowane będą w formule hybrydowej polegającej na łączeniu zajęć stacjonarnych  z zajęciami prowadzonymi w trybie on-line.

Zajęcia realizowane są w ciągu weekendowych zjazdów w soboty i niedziele (dwa , trzy razy w miesiącu) od godz. 9:00 do 15:00.

WARUNKI ZALICZENIA:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów , zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów, zdanie egzaminu końcowego, realizacja praktyki pedagogicznej oraz uregulowanie płatności.

ZAPISY:

tel. firmowy : 17 856 92 88;  tel. kom. 501 506 024;  mail:biuro@cud.rzeszow.pl