TECHNIKA DLA NAUCZYCIELI

Studia podyplomowe

 OPIS STUDIÓW:

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w specjalistyczną wiedzę i kwalifikacje do nauczania przedmiotu technika we wszystkich typach szkół. Tego rodzaju uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu będą przydatne zwłaszcza już aktywnym zawodowo nauczycielom. Na studia przyjmujemy osoby z tytułem licencjata lub magistra. Zajęcia, obok wiedzy merytorycznej z zakresu techniki, zawierają też duży blok treści programowych związanych z dydaktyką przedmiotów technicznych na różnych poziomach kształcenia. Technika oraz edukacja techniczna to przedmioty, których absolwenci będą mogli nauczać w publicznych i prywatnych placówkach.

ADRESACI:

Adresatami są nauczyciele posiadający pełne przygotowanie zawodowe, którzy chcą uzyskać dodatkowe kompetencje do nauczania drugiego przedmiotu oraz absolwenci studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich, którzy po ukończeniu studiów podyplomowych będą mogli prowadzić zajęcia objęte programem studiów we wszystkich typach szkół.

 PROGRAM:

 • Materiałoznawstwo
 • Rysunek techniczny
 • Zarys postępu technicznego
 • Dydaktyka techniki z elementami pomiaru dydaktycznego
 • Podstawy konstrukcji i eksploatacji maszyn
 • Elektronika i elektrotechnika
 • Automatyka i robotyka
 • Pracownia techniczna, narzędzia i urządzenia techniczne
 • Technologie informacyjne w nauczaniu techniki
 • Podstawy ergonomii i higieny pracy
 • Wychowanie komunikacyjne
 • Podstawy pomocy przedmedycznej
 • Praktyka

CZAS TRWANIA:

3 semestry, 240 godz. dydaktycznych, 90 godz. praktyk

ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

Studia podyplomowe organizowane będą w formule hybrydowej polegającej na łączeniu zajęć stacjonarnych  z zajęciami prowadzonymi w trybie on-line.

Zajęcia realizowane są w ciągu weekendowych zjazdów w soboty i niedziele (dwa , trzy razy w miesiącu) od godz. 9:00 do 15:00.

WARUNKI ZALICZENIA:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów , zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów, zdanie egzaminu końcowego, realizacja praktyki pedagogicznej oraz uregulowanie płatności.

ZAPISY:

tel. firmowy : 17 856 92 88;  tel. kom. 501 506 024;  mail:biuro@cud.rzeszow.pl