svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSI5MDAiIGhlaWdodD0iNTAwIj48L3N2Zz4=

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Studia podyplomowe

CEL STUDIÓW:

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności pracy z osobami z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, środowiskiem społecznym i rodzinnym ucznia oraz zwrócenie uwagi na potrzebę zintegrowania działań rehabilitacyjnych i edukacyjnych w tym kierunku.

ADRESACI:

Uczestnikami studiów podyplomowych na tym kierunku mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych:, I i II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich. Zatrudnienie w placówce oświatowej nie jest wymagane.
Do podjęcia studiów wymagane jest posiadanie przygotowania pedagogicznego**.

UZYSKANE KWALIFIKACJE:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych i terapeutycznych oraz podejmowania działań edukacyjnych i wspierających przyszłego podopiecznego z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera na poziomie indywidualnym jaki i klasy szkolnej we wszystkich typach szkół, w których przebywa dziecko autystyczne i w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

PROGRAM:

Program studiów jest zgodny z nowym Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).
Program studiów obejmuje m.in zagadnienia:

I MODUŁ: DYDAKTYKA SPECJALNA
Koncepcje i systemy dydaktyczne kształcenia specjalnego
Dydaktyka specjalna – projektowanie zajęć edukacyjnych

II MODUŁ: DIAGNOSTYKA W PEDAGOGICE SPECJALNEJ
Badania diagnostyczne i eksperymentalne w pedagogice specjalnej

III MODUŁ: PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE
Podstawy prawne kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, niedostosowanej społecznie i zagrożonej niedostosowaniem społecznym
Medyczne podstawy zaburzeń ze spektrum autyzmu
Podstawy psychiatrii, psychopatologii i neurologi
Problemy medyczne dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Monitorowanie stanu zdrowia dziecka ze spektrum autyzmu – narzędzia i kryteria diagnostyczne zaburzeń
Funkcjonowanie szkolne ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Psychologiczno-pedagogiczne podstawy wiedzy o zaburzeniach ze spektrum autyzmu
Podstawy neuropsychologii
Diagnoza psychopedagogiczna uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Edukacji i terapia dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

IV MODUŁ: PRZYGOTOWANIE DYDAKTYCZNO-METODYCZNE
Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej i terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu;
Metodyka zajęć rehabilitacji indywidualnej ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Metodyka treningu umiejętności społecznych
Doradztwa zawodowe i wspieranie rozwoju zawodowego osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

3 semestry, 450 godzin, 180 godzin praktyk zawodowych -wersja z dodatkowym modułem pedagogiki specjalnej.

3 semestry, 390 godzin, 120 godz. praktyk -wersja bez dodatkowego modułu pedagogiki specjalnej.

ZAPISY:

tel. firmowy : 17 856 92 88

tel. kom. 501 506 024

mail:biuro@cud.rzeszow.pl