PRAWO FINANSOWE I RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Studia podyplomowe

CEL STUDIÓW:

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu rachunkowości niezbędnej do pracy w działach finansowo – księgowych jednostek samorządu terytorialnego. Słuchacze nabędą praktyczną wiedzę niezbędną na wszystkich stanowiskach związanych z dysponowaniem środkami publicznymi. Słuchacze poznają problematykę finansów publicznych, prawa budżetowego i kontroli finansów publicznych. Ważnym celem zajęć jest także poznanie systematyki danin publicznych, a w szczególności podatków i opłat oraz problematyki postępowania podatkowego. W toku zajęć słuchacze zapoznają się z rachunkowością finansową, zwłaszcza zaś zapoznają się z rachunkowością budżetową sektora finansów publicznych, a także elementami rachunkowości zarządczej.

ADRESACI:

Studia przeznaczone są dla pracowników działów finansowo – księgowych zatrudnionych w jednostkach samorządu terytorialnego.

UZYSKANE KWALIFIKACJE:

Słuchacze nabędą praktyczną wiedzę niezbędną na wszystkich stanowiskach związanych z dysponowaniem środkami publicznymi. Słuchacze poznają problematykę finansów, prawa budżetowego i kontroli finansów publicznych.

PROGRAM:

 • Prawo budżetowe
 • Prawo finansowe i ogólne prawo podatkowe
 • Postępowanie podatkowe
 • Podatkowe i opłatowe dochody budżetowe
 • Rachunkowość finansowa
 • Rachunkowość sektora finansów publicznych
 • Finanse publiczne
 • Rachunkowości zarządcza
 • Sprawozdawczość jednostek samorządu terytorialnego
 • Kontrola finansów publicznych
 • Dyscyplina finansów publicznych
 • Zamówienia publiczne

CZAS TRWANIA: 

2 semestry; 180 godzin dydaktycznych.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

Studia podyplomowe organizowane będą w formule hybrydowej polegającej na łączeniu zajęć stacjonarnych  z zajęciami prowadzonymi w trybie on-line.

Zajęcia realizowane są w ciągu weekendowych zjazdów w soboty i niedziele (dwa , trzy razy w miesiącu) od godz. 9:00 do 15:00.

WARUNKI ZALICZENIA:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów , zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów, zdanie egzaminu końcowego, realizacja praktyki pedagogicznej oraz uregulowanie płatności.

ZAPISY:

tel. firmowy : 17 856 92 88;  tel. kom. 501 506 024;  mail:biuro@cud.rzeszow.pl