WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE DLA NAUCZYCIELI

Studia podyplomowe

CEL STUDIÓW:

Studia przeznaczone są dla nauczycieli, pedagogów i absolwentów studiów humanistycznych posiadających przygotowanie pedagogiczne, którzy chcą uzyskać kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu. Przygotowanie merytoryczne obejmuje treści niezbędne do realizacji efektów kształcenia zgodnych z podstawą programową kształcenia ogólnego w zakresie nauczania przedmiotu.

ADRESACI:

Adresatami studiów podyplomowych są nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy legitymujący się przygotowaniem pedagogicznym, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje do nauczania przedmiotu ,,Wychowanie do życia w rodzinie”.

UZYSKANE KWALIFIKACJE:

Studia podyplomowe – kwalifikacyjne merytorycznie przygotowują do prowadzenia przedmiotu w placówkach oświatowych. Program zawiera efekty kształcenia niezbędne do realizacji zadań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz odrębnych rozporządzeń. Cykl kształcenia jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017/Poz.1575, z późn. zm.). Absolwent studiów podyplomowych: Wychowanie do życia w rodzinie uzyskuje kwalifikacje z wiedzy teoretycznej i praktycznej do pracy w klasach V i VI szkół podstawowych, zasadniczych szkołach zawodowych, liceach ogólnokształcących oraz w klasach I‒III techników.

PROGRAM :

 • Etyka życia małżeńskiego i rodzinnego
 • Psychologia małżeństwa i rodziny
 • Powiązanie nauki o rodzinie z teologią, medycyną, demografią i innymi dyscyplinami naukowymi
 • Biomedyczne aspekty rozwoju człowieka
 • Podstawy prawne współczesnej rodziny. Akty prawne
 • Poradnictwo rodzinne i młodzieżowe w Polsce
 • Polityka prorodzinna w Polsce i krajach UE
 • Wprowadzenie do seksuologii. Zasady etyczne i moralne odnoszące się do sfery płodności
 • Główne funkcje płciowości. Macierzyństwo i ojcostwo
 • Dojrzałość biologiczna, psychiczna i społeczna. Różnice w rozwoju psychoseksualnym dziewcząt i chłopców
 • Zagrożenia wynikające z chorób przenoszonych drogą płciową
 • Dydaktyka przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie
 • Technologia informacyjna na zajęciach Wychowanie do życia w rodzinie
 • BHP i ergonomia. Ratownictwo przedmedyczne
 • Wykorzystanie technik komunikacji w popularyzacji wiedzy o rodzinie
 • Praktyka nauczycielska Wychowanie do życia w rodzinie
 • Konwersatoria egzaminacyjne

CZAS TRWANIA:  

3 semestry, 360  godzin, 60 godzin praktyk.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

Studia podyplomowe organizowane będą w formule hybrydowej polegającej na łączeniu zajęć stacjonarnych  z zajęciami prowadzonymi w trybie on-line.

Zajęcia realizowane są w ciągu weekendowych zjazdów w soboty i niedziele (dwa , trzy razy w miesiącu) od godz. 9:00 do 15:00.

WARUNKI ZALICZENIA:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów , zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów, zdanie egzaminu końcowego, realizacja praktyki pedagogicznej oraz uregulowanie płatności.

ZAPISY: 

tel. firmowy : 17 856 92 88;  tel. kom. 501 506 024;  mail:biuro@cud.rzeszow.pl