ANDRAGOGIKA

Studia podyplomowe

CEL STUDIÓW:

Celem studiów jest wyposażenie uczestników w wiedzę i kompetencje z zakresu andragogiki, które umożliwiają organizowanie w profesjonalny sposób przedsięwzięć edukacyjnych dla osób dorosłych.

ADRESACI:

Ofertę studiów dedykujemy w szczególności osobom, które ze względu na zajmowane stanowisko i wykonywany zawód chcą pogłębić i usystematyzować swoją wiedzę, ale również nauczycielom i absolwentom wyższych uczelni planującym karierę zawodową w charakterze trenera, wykładowcy, szkoleniowca, nauczyciela w placówkach prowadzących edukację osób dorosłych (zarówno w formach szkolnych jak i pozaszkolnych).

UZYSKANE KWALIFIKACJE: 

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające uprawnienia do nauczania i prowadzenia różnych form kształcenia ludzi dorosłych. Uzyskane kwalifikacje są wymagane przy organizacji szkoleń z ramienia Ośrodka Rozwoju Edukacji, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty czy innych publicznych oraz prywatnych instytucjach organizujących szkolenia.

PROGRAM: 

Program obejmuje m.in. poniższe zagadnienia:

 • Podstawy wiedzy z zakresu andragogiki
 • Dydaktyka nauczania dorosłych
 • Praca z grupą
 • Organizacja procesu doskonalenia osób dorosłych
 • Prawo oświatowe
 • Higiena i emisja głosu
 • Diagnoza potrzeb w zakresie edukacji dorosłych
 • Praca socjalna z dorosłymi
 • Psychologia rozwojowa dorosłych
 • Warsztaty z zakresu komunikacji społecznej
 • Metody kształcenia na odległość z wykorzystaniem nowoczesnych technologii
 • Praktyka pedagogiczna

CZAS TRWANIA:

2 semestry, 180 godzin dydaktycznych + 60 godzin praktyki pedagogicznej + 60 godzin pracy edukatorskiej w szkołach  np. szkolenia rad pedagogicznych lub placówkach organizujących kształcenie dorosłych np. uczelnie, placówki doskonalenia nauczycieli, placówki i firmy prowadzące kształcenie ustawiczne.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ: 

Studia podyplomowe organizowane będą w formule hybrydowej polegającej na łączeniu zajęć stacjonarnych  z zajęciami prowadzonymi w trybie on-line.

Zajęcia realizowane są w ciągu weekendowych zjazdów w soboty i niedziele (dwa , trzy razy w miesiącu) od godz. 9:00 do 15:00.

WARUNKI ZALICZENIA:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów , zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów, zdanie egzaminu końcowego, realizacja praktyki pedagogicznej oraz uregulowanie płatności.

ZAPISY:

tel. firmowy : 17 856 92 88,  tel. kom. 501 506 024, mail:biuro@cud.rzeszow.pl