instrukcje przeciwpożarowe

Jak postępować w przypadku zagrożenia pożarowego w miejscu pracy?

Aktualności Blog

Każdy pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy dla zatrudnionych pracowników oraz ich ochrony przed zagrożeniami, w tym wybuchem pożaru w zakładzie pracy. Obowiązujące przepisy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy nakładają obowiązek stosowania rozwiązań przeciwpożarowych, które pozwolą uniknąć pożaru lub poradzić sobie z nim szybko i skutecznie.

Niezbędne wyposażenie

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi w przedsiębiorstwie powinny znaleźć się oznakowania przeciwpożarowe, szczególnie oznakowania dróg ewakuacyjnych, na wyposażeniu gaśnice, czujniki dymu oraz znaki ostrzegawcze informujące o niebezpiecznych substancjach czy gazach przechowywanych w miejscu pracy. W przypadku wystąpienia zagrożenia pracownicy będą mogli się ewakuować lub podjąć czynności gaśnicze.

Wiedza podstawą bezbłędnego postępowania

Pracodawca ma obowiązek wyposażenia stanowisk pracy w instrukcje BHP oraz instrukcje przeciwpożarowe. Stanowią one źródło wiedzy na temat postępowania w przypadku wybuchu pożaru w przedsiębiorstwie. Istotne jest również przeprowadzenie szkoleń dla pracowników z zakresu postępowanie przeciwpożarowego. Podczas szkolenia pracownicy mają możliwość pozyskania wiedzy na temat stosowania środków zapobiegających pożarom oraz sposobów radzenia sobie z bezpośrednim zagrożeniem. Warto również regularnie przeprowadzać ćwiczenia ewakuacyjne, które mają na celu przekazać wiedzę na temat postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego.

Skuteczna ewakuacja

W przypadku, kiedy pracownik  zauważy pożar w firmie musi powiadomić o tym swojego przełożonego oraz powiadomić osoby bezpośrednio zagrożone. Następnie należy przystąpić do akcji ratowniczej i ewakuacji, której celem jest uchronienie pracowników firmy przed zagrożeniem.