inspektor BHP

Kim jest inspektor BHP i jakie funkcje pełni?

Aktualności Blog

Inspektor BHP, czyli służby bezpieczeństwa i higieny pracy, jest pracownikiem w odrębnej komórce danego zakładu pracy. Jego celem jest przede wszystkim minimalizowanie lub całkowite niwelowanie zagrożeń na danym stanowisku pracy. Działa on na mocy uzyskanych uprawnień w zgodzie z panującymi w kraju przepisami.

Jego funkcje i zadania są dosyć rozległe. Przede wszystkim przeprowadza on kontrole w danym zakładzie i na danym stanowisku pracy, sprawdza, czy wszystkie normy i przepisy są przestrzegane, w tym czy występują odpowiednie zabezpieczenia, oznakowania, czy pracownicy stosują się do wymogów. Jeśli występują nieprawidłowości, to ujmuje on je w formie opiniodawczej, która jest jego kolejną funkcją. Może on w ten sposób zawnioskować o ukaranie pracownika, który nie przestrzega przepisów BHP, lub niezwłocznej odgrodzenia miejsca pracy, które z jakiegoś powodu znacząco narusza przepisy bezpieczeństwa. Inspektor BHP, władczą funkcją, może również odsunąć pracownika z miejsca pracy lub całkowicie zakazać pracy w danym miejscu, aż nie zostaną spełnione odpowiednie wymagania. Wszystkie jego kompetencje ujęte są w stosownym rozporządzeniu, z którego jasno wynika, że do jego zadań i kompetencji należy kontrola stanu przepisów bhp w danym miejscu pracy, niezwłoczne zatrzymanie maszyny stwarzającej zagrożenie dla pracownika, odsunięcie pracownika od pracy wzbronionej lub swoim zachowaniem sprowadzającym zagrożenie na siebie oraz innych. W kompetencji inspektora BHP jest także występowanie do odpowiednich osób o usunięcie zagrożeń w danym miejscu pracy, czy nawet zamknięcie zakładu w przypadku występowania czynników sprowadzających bezpośrednie zagrożenie na pracowników. Rolą inspektora jest także występowanie do pracodawcy o nagradzanie pracowników przestrzegających przepisów bhp, ale także wnioskowanie o nakładanie kar na tych, którzy przepisów nie przestrzegają.

Kto może zostać inspektorem BHP?

Inspektor BHP pełni bardzo odpowiedzialną funkcję, działając na mocy stosownego rozporządzenia. Pracownicy komórki bezpieczeństwa i higieny pracy pełnią również role starszych inspektorów oraz specjalistów. Nie mniej muszą spełnić określone wymagania, potwierdzając tym samym swoje kwalifikacje. Inspektorem jest osoba, mająca tytuł technika bhp, uzyskując wyższe wykształcenie bhp lub studia podyplomowe w tym kierunku, które można ukończyć w Centrum Usług Dydaktycznych w Rzeszowie, po zaledwie roku stażu może zostać specjalistą, a po trzech latach stażu pracy może zostać starszym inspektorem oraz starszym specjalistą. Głównym specjalistą zostaje się, mając stosowne wykształcenie i przynajmniej pięć lat w stażu. Poza wymogami formalnymi pracownik BHP musi potrafić ocenić stopień ryzyka oraz zagrożeń, umieć ocenić stan bezpieczeństwa oraz stopień przestrzegania zasad bhp, potrafić zidentyfikować zagrożenia, znać metody eliminowania zagrożeń, a także potrafić ustalić przyczyny i okoliczności zaistnienia wypadków. Ponadto obowiązkiem pracownika służby bhp jest nieustanne doskonalenie własnych umiejętności, nie rzadziej niż raz na sześć lat.