asystent rodziny

Kto może pełnić rolę asystenta rodziny i jakie obowiązki na nim spoczywają?

Blog

Asystent rodziny to osoba, której zadaniem jest przede wszystkim wspieranie rodzin mających różnego rodzaju problemy wychowawcze. Jakie są jego inne funkcje, a także kto może nim zostać?

Jakie są główne zadania asystenta rodziny?

Zadania asystenta rodziny zostały w sposób szczegółowy opisane w „Ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”. Takie obowiązki to m.in.:

  • pomoc w zdobywaniu praktycznych umiejętności, pomagających w codziennym prowadzeniu gospodarstwa domowego,
  • pomoc w poszukiwaniu pracy zarobkowej,
  • udzielanie wsparcia małoletnim,
  • spisywanie odpowiedniej dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
  • dokonywanie oceny sytuacji danej rodziny oraz monitorowanie jej funkcjonowania już po zakończeniu sprawowania pieczy,
  • podejmowanie różnego rodzaju działań interwencyjnych, jeśli dochodzi do potencjalnego zagrożenia bezpieczeństwa zarówno dzieci, jak i samych rodzin.

Kto może zostać asystentem rodziny?

Aby móc pełnić tę jakże odpowiedzialną funkcję, konieczne jest spełnienie kilku konkretnych wymogów. Poza minimum średnim wykształceniem, niezbędne jest dodatkowo doświadczenie. W przypadku osób po szkole średniej oczekuje się co najmniej 3-letniego okresu stażu w pracy z dziećmi lub rodzinami. Dodatkowo przydatne są różnego rodzaju szkolenia dla pedagogów, które pozwalają podnosić kwalifikacje, dzięki czemu będzie można zapewnić podopiecznym możliwie jak najlepsze wsparcie.

Mogą to być oczywiście również osoby po studiach wyższych (np. pedagogicznych lub socjologicznych) i w takiej sytuacji dodatkowym wymogiem jest przynajmniej roczny staż polegający na pracy z dziećmi albo rodziną.

Wymogiem jest dodatkowo to, aby potencjalny asystent rodziny nie był karany, a także nigdy nie odebrano, nie zawieszono oraz nie ograniczono mu władzy rodzicielskiej. Nie mogą to być też osoby, które nie wypełniają swojego obowiązku alimentacyjnego.

Jak widać asystent rodziny to wyjątkowo ważna społecznie funkcja. Osoby, które chciałyby wykonywać taki zawód, mogą skorzystać również z naszej szerokiej oferty szkoleniowej.