ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ – MENEDŻER PLACÓWKI OŚWIATOWEJ

Aktualności Studia podyplomowe

CEL STUDIÓW:

Celem studiów jest przekazanie niezbędnej wiedzy oraz kompetencji w kierunku sprawnego zarządzania placówkami opiekuńczo-wychowawczymi czy innymi instytucjami związanymi z edukacją, ale również zarządzania zasobami ludzkimi w tych organizacjach. Studia przygotowują do udoskonalenia jakości pracy w placówkach oświatowych w nowej strukturze systemu oświaty oraz do skutecznego planowania regionalnej polityki oświatowej. Wybranie tego kierunku to gwarancja poznania wszelkich ujęć i wymiarów bycia menedżerem.

ADRESACI:

– dyrektorzy szkół, osoby zajmujące stanowiska kierownicze w placówkach oświatowo-wychowawczych, osoby zatrudnione w administracji państwowej wszystkich szczebli lub przede wszystkim kandydaci na zajmowanie wyżej wymienionych stanowisk,
– nauczyciele wszystkich specjalności i poziomów nauczania, którzy są zainteresowani doskonaleniem zawodowym, pragnący nabyć wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania w edukacji,
– osoby zajmujące się problematyką oświatową w jednostkach samorządu terytorialnego,
– pracownicy nadzoru pedagogicznego, pracownicy organów prowadzących szkoły, animatorzy działań i organizacji oświatowych.

UZYSKANE KWALIFIKACJE:

Absolwenci studiów nabywają kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowisk dyrektorskich oraz innych stanowisk kierowniczych w placówkach oświatowych zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436).

PROGRAM:

I MODUŁ: TEORETYCZNE PODSTAWY ZARZĄDZANIA PLACÓWKĄ OŚWIATOWĄ
– System oświaty – cele, zadania, funkcje i podstawy prawne
– Zadania oświatowe samorządu terytorialnego
– Publiczne i niepubliczne podmioty systemu oświaty – zadania i funkcje
– Realizacja zadań statutowych placówki oświatowej

II MODUŁ: PRAWNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PLACÓWKĄ OŚWIATOWĄ
– Prawo rodzinne w oświacie
– Prawo pracy w oświacie – Karta Nauczyciela, Kodeks Pracy
– Podstawy prawa administracyjnego i samorządowego
– Tworzenie wewnętrznych aktów prawnych w placówce oświatowej

III MODUŁ: PRAKTYCZNE ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ OŚWIATOWĄ
– Dyrektor liderem placówki oświatowej – planowanie i organizacja pracy placówki oświatowej
– Zarządzanie informacją niejawną – RODO w placówce oświatowej
– Zarządzanie marką placówki oświatowej
– Zarządzanie dokumentacją placówki oświatowej
– Zarządzanie finansami w placówce oświatowej
– Zarządzanie BHP i ochroną p.poż. w placówce oświatowej
– Zasady udzielania pierwszej pomocy
– Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i organizacja kształcenia specjalnego
– Zagrożenia dzieci i młodzieży – przeciwdziałanie i współpraca z organami wspierającymi
– Zarządzanie zmianą i sytuacją kryzysową w placówce oświatowej
– Nadzór pedagogiczny, zarządzanie jakością, ewaluacja placówki oświatowej
– Rada pedagogiczna, rada rodziców
– Podstawa programowa – cele kształcenia z uwzględnieniem etapów edukacyjnych i typów szkół
– Współpraca placówki oświatowej z podmiotami zewnętrznymi
– Nowoczesne technologie wspomagające zarządzanie placówką oświatową – system zarządzania informacją i zdalne formy nauczania

IV MODUŁ: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ
– Dyrektor placówki oświatowej w funkcji HR: rekrutacja, selekcja, wdrożenie i zwolnienie pracownika
– Trening menedżerski
– Dyrektor liderem rozwoju – doskonalenie, awans i ocena pracy nauczyciela

V MODUŁ: KOMPETENCJE OSOBISTE DYREKTORA PLACÓWKI OŚWIATOWEJ
– Dyrektor liderem wystąpień publicznych i prezentacji. Budowanie marki osobistej i autorytetu lidera placówki oświatowej
– Techniki radzenia sobie ze stresem, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
– Warsztat interpersonalny dyrektora placówki oświatowej: komunikacja interpersonalna, asertywność, efektywność osobista i organizacja czasu pracy, konflikt i sytuacje trudne
– Budowanie relacji z nauczycielem, rodzicem i uczniem
– Coaching w edukacji

CZAS TRWANIA:

2 semestry, 230 godzin

ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

Studia podyplomowe organizowane będą w formule hybrydowej polegającej na łączeniu zajęć stacjonarnych  z zajęciami prowadzonymi w trybie on-line.

Zajęcia realizowane są w ciągu weekendowych zjazdów w soboty i niedziele (dwa , trzy razy w miesiącu) od godz. 9:00 do 15:00.

WARUNKI ZALICZENIA:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów , zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów, zdanie egzaminu końcowego, oraz uregulowanie płatności.

ZAPISY: 

tel. firmowy : 17 856 92 88;  tel. kom. 501 506 024;  mail: biuro@cud.rzeszow.pl