PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Studia podyplomowe

CEL STUDIÓW: 

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pełnienia samodzielnych funkcji w procesie udzielania i uzyskiwania zamówień publicznych oraz przygotowanie do uruchomienia procedur związanych z ich udzielaniem. Celem studiów jest także zapoznanie słuchaczy z aspektami prawnymi i organizacyjnymi procesu zamówień publicznych oraz przepisami dotyczącymi wydatkowania środków publicznych.  Udział w studiach pozwoli na:

 • zdobycie kompendium aktualnej wiedzy w zakresie prawnych i organizacyjnych aspektów procesu zamówień publicznych w Polsce, z uwzględnieniem regulacji prawnych UE,
 • zdobycie umiejętności koniecznych do pełnienia samodzielnych funkcji w procesie udzielania i uzyskiwania zamówień publicznych,
 • zdobycie umiejętności rozpoznawania, diagnozowania oraz rozwiązywania problemów z zakresu zamówień publicznych zarówno od strony zamawiającego, jak i wykonawcy.

ADRESACI: 

Studia adresowane są w szczególności do osób zatrudnionych w administracji państwowej i samorządowej, biorących udział w procesie udzielania zamówień publicznych i odpowiadających za prawidłowe gospodarowanie środkami publicznymi. Do udziału w studiach zapraszamy także przedsiębiorców ubiegających się o zamówienia publiczne, tj. oferentów i wykonawców.

UZYSKANE KWALIFIKACJE:

Ukończenie studiów pozwala na uzyskanie kwalifikacji Specjalisty ds. zamówień publicznych – kod zawodu 242225 w „Kwalifikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07 sierpnia 2014r.

PROGRAM:

 • Wybrane elementy prawa cywilnego i gospodarczego
 • Podstawy finansów publicznych
 • Rynek zamówień publicznych (aspekt ekonomiczno-rynkowy)
  – Rynek zamówień publicznych w Polsce (definicja i podstawowe elementy rynku)
  – Struktura  podmiotowa – przedmiotowa rynku  zamówień  publicznych  w  Polsce  (zamawiający i wykonawcy oraz dostawy, usługi i roboty budowlane)
  – Zasady kształtujące rynek zamówień publicznych w Polsce i jego cechy
  – Bariery w dostępie do rynku zamówień publicznych
  – Źródła informacji o rynku zamówień publicznych w Polsce
  – Stosunki zachodzące między uczestnikami rynku zamówień publicznych w Polsce
 • System zamówień publicznych w prawie UE
 • Przygotowanie postępowania:
  – Opis przedmiotu zamówienia
  – Szacowanie wartości zamówienia
  – Treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
  – Warunki, opis sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające ich spełnianie
  – Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
  – Zasady wnoszenia i zatrzymania wadium
  – Związanie ofertą
  – Kryteria oceny ofert
  – Podwykonawstwo
 • Przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne:
  – Publikacja ogłoszenia o zamówieniu i zasady dokonywania zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu
  – Tryby udzielania zamówień publicznych
  – Szczególne procedury udzielania zamówień publicznych – konkurs, zamówienia ramowe, dynamiczny system zakupów
  – Wyjaśnianie i modyfikacja SIWZ
  – Wybór oferty najkorzystniejszej
  – Uzupełnienie oferty
  – Wyjaśnienie oferty
  – Poprawienie oferty
  – Odrzucenie oferty
  – Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
 • Nowe podejście do zamówień publicznych – możliwości realizacji:
  – Elektronizacja zamówień publicznych.
  – Zamówienia publiczne przyjazne małym i średnim przedsiębiorcom
  – Zamówienia publiczne przyjazne innowacjom
  – Społeczna odpowiedzialność w zamówieniach publicznych
  – „Zielone” zamówienia publiczne
 • Najczęściej popełniane błędy przez Zamawiającego
 • Zamówienia sektorowe
 • Zamówienia publiczne – studium przypadku
 • Środki ochrony prawnej
 • Umowa o zamówienie publiczne – nieważność, unieważnienie, zmiana
 • Dokumentacja postępowania o  zamówienie publiczne
 • System kontroli zamówień publicznych
 • Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych

CZAS TRWANIA:  

2 semestry, 180 godzin dydaktycznych

ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

Studia podyplomowe organizowane będą w formule hybrydowej polegającej na łączeniu zajęć stacjonarnych  z zajęciami prowadzonymi w trybie on-line.

Zajęcia realizowane są w ciągu weekendowych zjazdów w soboty i niedziele (dwa , trzy razy w miesiącu) od godz. 9:00 do 15:00.

WARUNKI ZALICZENIA:

  Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów , zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów, zdanie egzaminu końcowego, realizacja praktyki pedagogicznej oraz uregulowanie płatności.

ZAPISY:

tel. firmowy : 17 856 92 88;  tel. kom. 501 506 024;  mail:biuro@cud.rzeszow.pl