WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE DLA NAUCZYCIELI

Studia podyplomowe

CEL STUDIÓW:

Kształcenia na studiach podyplomowych na kierunku Wychowanie do życia w rodzinie  dla nauczycieli przygotowuje do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie przygotowania merytorycznego i dydaktycznego do nauczania kolejnego przedmiotu.

Studia podyplomowe Wychowanie do życia w rodzinie  dla nauczycieli przygotowują uczestników do wykonywania zawodu nauczyciela Wychowania do życia w rodzinie  w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

ADRESACI: 

Uczestnikami studiów podyplomowych na tym kierunku mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych I i II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich. Zatrudnienie w placówce oświatowej nie jest wymagane, jednak do podjęcia studiów konieczne jest posiadanie przygotowania pedagogicznego.

UZYSKANE KWALIFIKACJE:

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające, w połączeniu z pozostałymi wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1289), uprawnienia do nauczania Wychowania do życia w rodzinie  w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

PROGRAM:

MODUŁ I

PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE DO NAUCZANIA WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE  JAKO KOLEJNEGO PRZEDMIOTU (180 GODZIN)

 1. Psychologia małżeństwa i rodziny
 2. Podstawy poradnictwa młodzieżowego i rodzinnego w Polsce
 3. Pomoc psychologiczna i interwencje w systemie rodzinnym
 4. Pedagogika i socjologia małżeństwa i rodziny
 5. Komunikacja w rodzinie – podstawy treningu mediacji
 6. Wybrane problemy patologii życia rodzinnego i małżeńskiego
 7. Biomedyczne aspekty rozwoju człowieka
 8. Zdrowie seksualne i prokreacja
 9. Wprowadzenie do seksuologii
 10. Podstawy etyki i bioetyki rodziny
 11. Dydaktyka i metodyka nauczania przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie i edukacji seksualnej na poszczególnych etapach edukacyjnych
 12. Metodyka wychowania do życia w rodzinie w zakresie treści związanych z rodziną
 13. Metodyka wychowania do życia w rodzinie w zakresie edukacji seksualnej
 14. Trening  interpersonalny w zakresie komunikacji
 15. Planowanie pracy edukatora seksualnego
 16. Polityka rodzinna w Polsce i w krajach UE

MODUŁ II

PRZYGOTOWANIE DYDAKTYCZNE DO NAUCZANIA WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE  JAKO KOLEJNEGO PRZEDMIOTU (90 GODZIN)

 1. Ramowy plan nauczania
 2. Podstawa programowa
 3. Kompetencje merytoryczne, dydaktyczne i wychowawcze nauczyciela
 4. Metody kształcenia
 5. Metodyka treści kształcenia
 6. Projektowanie procesu kształcenia
 7. Ocenianie w pracy dydaktycznej
 8. Diagnoza grupy uczniowskiej i każdego ucznia w ramach nauczanego przedmiotu
 9. Rozwój umiejętności osobistych i społeczno-emocjonalnych uczniów
 10. Warsztat pracy nauczyciela

CZAS TRWANIA:

3 semestry, 270 godzin dydaktycznych, 90 godzin praktyk

ORGANIZACJA ZAJĘĆ: 

Studia podyplomowe organizowane będą w formule hybrydowej polegającej na łączeniu zajęć stacjonarnych  z zajęciami prowadzonymi w trybie on-line.

Zajęcia realizowane są w ciągu weekendowych zjazdów w soboty i niedziele (dwa , trzy razy w miesiącu) od godz. 9:00 do 15:00.

WARUNKI ZALICZENIA:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów , zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów, zdanie egzaminu końcowego, realizacja praktyki pedagogicznej oraz uregulowanie płatności.

ZAPISY:

tel. firmowy : 17 856 92 88; tel. kom. 501 506 024; mail:biuro@cud.rzeszow.pl