BIOLOGIA DLA NAUCZYCIELI

Studia podyplomowe

CEL STUDIÓW: 

Kształcenia na studiach podyplomowych na kierunku Biologia dla nauczycieli przygotowuje do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie przygotowania merytorycznego i dydaktycznego do nauczania kolejnego przedmiotu.

Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz. 1450).

Studia podyplomowe Biologia dla nauczycieli przygotowują uczestników do wykonywania zawodu nauczyciela biologii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

Zadaniem kadry dydaktycznej na kierunku Biologia dla nauczycieli w Wyższej Szkole Humanitas jest wyposażenie uczestników w wysoko ceniony warsztat. Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli akademickich oraz osoby posiadające kompetencje zawodowe lub naukowe, a także doświadczenie w zakresie przygotowania do nauczania  dla prowadzonych zajęć.

ADRESACI: 

Uczestnikami studiów podyplomowych na tym kierunku mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych I i II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich.

Zatrudnienie w placówce oświatowej nie jest wymagane, jednak do podjęcia studiów konieczne jest posiadanie przygotowania pedagogicznego. Studia nadają kwalifikacje.

UZYSKANE KWALIFIKACJE:

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające, w połączeniu z pozostałymi wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1289), uprawnienia do nauczania biologii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

PROGRAM:

Program obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 •  Procesy życiowe roślin
 •  Podstawowe zagadnienia z zakresu fizjologii człowieka i zwierząt
 •  Podstawy anatomii człowieka z elementami profilaktyki zdrowia
 •  Elementy genetyki
 •  Struktura a funkcje organizmów żywych
 •  Wprowadzenie do systematyki roślin
 •  Wprowadzenie do systematyki zwierząt
 •  Podstawy inżynierii genetycznej
 •  Biotechnologia
 •  Wybrane zagadnienia prawa oświatowego
 •  Informatyka w nauczaniu przedmiotu Biologia
 •  Elementy mikrobiologii
 •  Dydaktyka przedmiotu Biologia. Nowoczesny projekt procesu dydaktycznego
 •  Elementy biologii teoretycznej w dydaktyce przedmiotowej
 •  Podstawy i metodyka edukacji ekologicznej
 •  Ekologia w praktyce
 •  Metodyka zajęć terenowych
 •  Praktyka w zakresie nauczania przedmiotu Biologia

CZAS TRWANIA:

270 godzin + 90 godzin praktyk organizowanych w szkole podstawowej lub szkole ponadpodstawowej

ORGANIZACJA ZAJĘĆ: 

Studia podyplomowe organizowane będą w formule hybrydowej polegającej na łączeniu zajęć stacjonarnych  z zajęciami prowadzonymi w trybie on-line.

Zajęcia realizowane są w ciągu weekendowych zjazdów w soboty i niedziele (dwa , trzy razy w miesiącu) od godz. 9:00 do 15:00.

WARUNKI ZALICZENIA:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów , zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów, zdanie egzaminu końcowego, realizacja praktyki pedagogicznej oraz uregulowanie płatności.

ZAPISY:

  tel. firmowy : 17 856 92 88,  tel. kom. 501 506 024,  mail:biuro@cud.rzeszow.pl