BIOLOGIA DLA NAUCZYCIELI

Studia podyplomowe

CEL STUDIÓW: 

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do nauczania biologii do poziomu szkół ponadpodstawowych włącznie. Proponowany program wyposaży uczestników w wiedzę z zakresu nowoczesnych metod pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela  (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131.). Adresatami studiów są absolwenci studiów min. pierwszego stopnia (licencjat) posiadający przygotowanie pedagogiczne. UWAGA! Do podjęcia nauki na studiach podyplomowych nie jest wymagane zatrudnienie w placówce oświatowej w charakterze nauczyciela.

ADRESACI: 

Adresatami studiów są osoby posiadające wykształcenie wyższe (min. licencjat) oraz przygotowanie pedagogiczne , które chcą uzyskać dodatkowe kwalifikacje w zakresie nauczania biologii. UWAGA! Do podjęcia nauki na studiach podyplomowych nie jest wymagane zatrudnienie w placówce oświatowej w charakterze nauczyciela.

UZYSKANE KWALIFIKACJE:

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające, w połączeniu z pozostałymi wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, uprawnienia do nauczania biologii zarówno w szkole podstawowej jak i ponadpodstawowej.

PROGRAM:

Program obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 •  Procesy życiowe roślin
 •  Podstawowe zagadnienia z zakresu fizjologii człowieka i zwierząt
 •  Podstawy anatomii człowieka z elementami profilaktyki zdrowia
 •  Elementy genetyki
 •  Struktura a funkcje organizmów żywych
 •  Wprowadzenie do systematyki roślin
 •  Wprowadzenie do systematyki zwierząt
 •  Podstawy inżynierii genetycznej
 •  Biotechnologia
 •  Wybrane zagadnienia prawa oświatowego
 •  Informatyka w nauczaniu przedmiotu Biologia
 •  Elementy mikrobiologii
 •  Dydaktyka przedmiotu Biologia. Nowoczesny projekt procesu dydaktycznego
 •  Elementy biologii teoretycznej w dydaktyce przedmiotowej
 •  Podstawy i metodyka edukacji ekologicznej
 •  Ekologia w praktyce
 •  Metodyka zajęć terenowych
 •  Praktyka w zakresie nauczania przedmiotu Biologia

CZAS TRWANIA:

350 godzin + 60 godzin praktyk organizowanych w szkole podstawowej lub szkole ponadpodstawowej

ORGANIZACJA ZAJĘĆ: 

Studia podyplomowe organizowane będą w formule hybrydowej polegającej na łączeniu zajęć stacjonarnych  z zajęciami prowadzonymi w trybie on-line.

Zajęcia realizowane są w ciągu weekendowych zjazdów w soboty i niedziele (dwa , trzy razy w miesiącu) od godz. 9:00 do 15:00.

WARUNKI ZALICZENIA:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów , zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów, zdanie egzaminu końcowego, realizacja praktyki pedagogicznej oraz uregulowanie płatności.

ZAPISY:

  tel. firmowy : 17 856 92 88,  tel. kom. 501 506 024,  mail:biuro@cud.rzeszow.pl