PROFILAKTYKA, PORADNICTWO I TERAPIA UZALEŻNIEŃ

Studia podyplomowe

CEL STUDIÓW:

Celem studiów jest podwyższenie kwalifikacji w zakresie wiedzy i umiejętności dotyczących nowoczesnych metodach diagnozowania różnych form uzależnień, oraz profilaktyki i terapii osób uzależnionych i osób współuzależnionych.

ADRESACI:

Adresatami studiów są osoby mające wykształcenie wyższe licencjackie lub magisterskie, przy czym kandydaci, którzy mają staż pracy w terapii uzależnień co najmniej 2 lata zwolnieni są z praktyki. Kandydaci na studia muszą spełniać następujące kryteria:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych na poziomie licencjackim lub magisterskim
 • reprezentować następujące kierunki ukończonych studiów: medycyna (oraz pokrewne zawody medyczne), dietetyka, psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, teologia, resocjalizacja, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie, filozofia, pielęgniarstwo.

UZYSKANE KWALIFIKACJE: 

Absolwent nabędzie wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • uzależnień chemicznych i behawioralnych oraz ich diagnostyki;
 • metod stosowanych w terapii uzależnień, dostosowanych do potrzeb i możliwości pacjenta;
 • zaprojektowania i przeprowadzenia terapii, rehabilitacji i readaptacji społecznej osób uzależnionych;
 • zaprojektowania i przeprowadzenia zajęć edukacyjnych i profilaktycznych, pozostających w związku z programem terapeutycznym.

PROGRAM:

 I.Moduł podstawowy

 • Społeczne, kulturowe i ekonomiczne aspekty używania substancji psychoaktywnych.
 • Przepisy prawa dotyczące narkotyków i narkomanii.
 • Charakterystyka środków psychoaktywnych.
 • Medyczne aspekty uzależnień i choroby współwystępujące. Neurobiologia uzależnień i leczenie substytucyjne.
 • Psychopatologia w uzależnieniach.
 • Zagadnienia diagnozy uzależnień.
 • Czynniki leczące w psychoterapii.
 • Podstawy treningu umiejętności interpersonalnych.
 • Warsztat umiejętności pracy z grup.

II.Moduł specjalnościowy

 • Profilaktyka uzależnień.
 • Tworzenie i prowadzenie zespołu terapeutycznego.
 • Kontakt terapeutyczny.
 • Podstawowe modele terapii osoby uzależnionej od środków psychoaktywnych (Model Społeczności Terapeutycznej, Model Minnesota).
 • Podstawowe modele terapii osoby uzależnionej od środków psychoaktywnych (Model 6.Społeczności Terapeutycznej, Model Minnesota).
 • Terapia grupowa w uzależnieniach.
 • Terapia indywidualna w uzależnieniach.
 • Terapia uzależnień behawioralnych.
 • Terapia rodzin w procesie współuzależnienia.
 • Socjoterapia i terapia zajęciowa w leczeniu i rehabilitacji uzależnień.
 • Interwencja kryzysowa.
 • Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach w uzależnieniach.
 • Terapia behawioralno-poznawcza w uzależnieniach.
 • Podstawy pracy metodą społeczności terapeutycznej.
 • Ewaluacja programów profilaktycznych i terapeutycznych.

 III.Praktyki

Zajęcia odbywają się w:

 • stacjonarne placówki rehabilitacji osób dorosłych,
 • stacjonarne placówki rehabilitacji dla dzieci i młodzieży,
 • poradnia terapii uzależnień dla dzieci i młodzieży,
 • poradnia terapii uzależnień dla dorosłych,
 • ośrodki interwencji kryzysowej,
 • grupy AA i Al-Anon,
 • placówki leczenia odwykowego,
 • oddziały leczenia uzależnień,
 • oddziały detoksykacji,
 • poradnie ambulatoryjne,
 • punkty konsultacyjne,
 • MOPS i MOPR,
 • SPZOZ,
 • Inne organizacje rządowe i pozarządowe, zajmujące się pomocą osobom uzależnionym i ich otoczeniu.

CZAS TRWANIA:

3 semestry, 420 godzin, z czego 60 godzin to praktyki w placówkach profilaktyki i terapii uzależnień, 150 godzin – moduł podstawowy oraz 210 godzin – moduł specjalnościowy.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

Studia podyplomowe organizowane będą w formule hybrydowej polegającej na łączeniu zajęć stacjonarnych  z zajęciami prowadzonymi w trybie on-line.

Zajęcia realizowane są w ciągu weekendowych zjazdów w soboty i niedziele (dwa , trzy razy w miesiącu) od godz. 9:00 do 15:00.

WARUNKI ZALICZENIA:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów , zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów, zdanie egzaminu końcowego, realizacja praktyki pedagogicznej oraz uregulowanie płatności.

ZAPISY:

tel. firmowy : 17 856 92 88;  tel. kom. 501 506 024;  mail:biuro@cud.rzeszow.pl