PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA NAUCZYCIELI

Studia podyplomowe

CEL STUDIÓW:

Studia podyplomowe kwalifikacyjne wyposażają słuchacza w wiedzę psychologiczno-pedagogiczną oraz w umiejętności metodyczne do prowadzenia przedmiotu podstawy przedsiębiorczości. W toku studiów słuchacz zyskuje umiejętności i kompetencje niezbędne do realizacji podstawy programowej.  Studia podyplomowe Podstawy przedsiębiorczości dostarczają wiedzę, kształtują umiejętności i kompetencje niezbędne do nauczania przedsiębiorczości w placówkach oświatowych. Przeznaczone są także dla nauczycieli, którzy chcą uzyskać kwalifikacje do nauczania przedsiębiorczości jako drugiego przedmiotu. Przygotowują merytorycznie do realizacji treści kształcenia, które zawarte są w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Studia podyplomowe przygotowują merytorycznie i praktycznie do nauczania przedsiębiorczości w placówkach oświatowych.

Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz. 1450).

ADRESACI:

Uczestnikami studiów podyplomowych na tym kierunku mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych I i II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich.

Zatrudnienie w placówce oświatowej nie jest wymagane, jednak do podjęcia studiów konieczne jest posiadanie przygotowania pedagogicznego. Studia nadają kwalifikacje.

UZYSKANE KWALIFIKACJE:

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające, w połączeniu z pozostałymi wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1289), uprawnienia do nauczania Podstaw przedsiębiorczości w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

PROGRAM:

 

MODUŁ I – PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE DO NAUCZANIA PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI JAKO KOLEJNEGO PRZEDMIOTU (180 GODZIN)

 1. Rola przedsiębiorczości i elementarne pojęcia z zakresu podstaw przedsiębiorczości
 2. Gospodarka rynkowa i powiązania między jej podmiotami
 3. Rola państwa w procesach gospodarczych
 4. Rola pieniądza i rynków finansowych w gospodarce, funkcjonowaniu przedsiębiorstw i życiu człowieka
 5. Podatki i wybrane elementy prawa podatkowego
 6. Ubezpieczenia w działalności gospodarczej i życiu człowieka
 7. Rynek pracy
 8. Kariera zawodowa, poszukiwanie pracy, rozmowa kwalifikacyjna
 9. Prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy
 10. Zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej
 11. Procedury rejestracji i likwidacji działalności gospodarczej
 12. Biznesplan
 13. Etyka w biznesie
 14. Innowacyjne modele biznesowe
 15. Zarządzanie przedsiębiorstwem
 16. Rola marketingu w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa
 17. Technologie informatyczne w nauczaniu przedsiębiorczości
 18. Dydaktyka oraz metodyka podstaw przedsiębiorczości

MODUŁ II – PRZYGOTOWANIE DYDAKTYCZNE DO NAUCZANIA PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI JAKO KOLEJNEGO PRZEDMIOTU (90 GODZIN)

 1. Ramowy plan nauczania
 2. Podstawa programowa
 3. Kompetencje merytoryczne, dydaktyczne i wychowawcze nauczyciela
 4. Metody kształcenia
 5. Metodyka treści kształcenia
 6. Projektowanie procesu kształcenia
 7. Ocenianie w pracy dydaktycznej
 8. Diagnoza grupy uczniowskiej i każdego ucznia w ramach nauczanego przedmiotu
 9. Rozwój umiejętności osobistych i społeczno-emocjonalnych uczniów
 10. Warsztat pracy nauczyciela

CZAS TRWANIA: 

3 semestry, 270 godzin dydaktycznych,  90 godzin praktyk

ORGANIZACJA ZAJĘĆ: 

Studia podyplomowe organizowane będą w formule hybrydowej polegającej na łączeniu zajęć stacjonarnych  z zajęciami prowadzonymi w trybie on-line.

Zajęcia realizowane są w ciągu weekendowych zjazdów w soboty i niedziele (dwa , trzy razy w miesiącu) od godz. 9:00 do 15:00.

WARUNKI ZALICZENIA:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów , zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów, zdanie egzaminu końcowego, realizacja praktyki pedagogicznej oraz uregulowanie płatności.

ZAPISY:

tel. firmowy : 17 856 92 88;  tel. kom. 501 506 024;  mail:biuro@cud.rzeszow.pl