Przygotowanie pedagogiczne

Cel studiów

Współczesna edukacja potrzebuje nowoczesnych nauczycieli, którzy w cyfrowej rzeczywistości będą potrafili zapewnić swoim uczniom możliwie najlepsze warunki do rozwoju ich osobistego potencjału. Dzięki posiadanej najnowszej wiedzy z zakresu nowoczesnej dydaktyki, stworzą uczniom możliwość do wykształcenia kompetencji niezbędnych do funkcjonowania we współczesności i w przyszłości. W trakcie studiów słuchacze nie tylko poznają zasady organizacji procesu kształcenia w zgodzie z najnowszą wiedzą w zakresu nauk o edukacji, ale również nabywają praktycznych umiejętności projektowania sytuacji edukacyjnych z zastosowaniem najnowszych narzędzi informatycznych. Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w placówkach oświatowych oraz wyposażenie ich w wiedzę z zakresu dydaktyki i szczegółowej metodyki działalności pedagogicznej oraz umiejętności i kompetencji niezbędnych do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły. Program studiów obejmuje swym zakresem m.in. zagadnienia z dziedziny psychologii i pedagogiki ułatwiające rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania, nauczania i uczenia się. Program studiów jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).

Adresaci

Osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych (zawodowych, licencjackich lub magisterskich) które pragną zdobyć kwalifikacje do nauczania w szkołach (poza nauczaniem początkowym i specjalnym) i w innych placówkach oświatowo-wychowawczych.

Absolwent będzie przygotowany do:

 • współpracy z uczniami i nauczycielami, środowiskiem rodzinnym uczniów oraz pozaszkolnym środowiskiem społecznym w realizacji zadań edukacyjnych;
 • podejmowania zadań edukacyjnych wykraczających poza zakres nauczanego przedmiotu (prowadzonych zajęć) oraz zadań z zakresu edukacji pozaszkolnej;
 • samodzielnego tworzenia i weryfikowania projektów własnych działań oraz podejmowania działań upowszechniających wzory dobrej praktyki pedagogicznej;
 • kierowania własnym rozwojem zawodowym i osobowym oraz podejmowania doskonalenia także we współpracy z innymi nauczycielami;
 • posługiwania się przepisami prawa dotyczącego systemu oświaty oraz statusu zawodowego nauczycieli.

Program

 • Wprowadzenie do pedagogiki i metodologii badań pedagogicznych
 • Teoretyczne i metodyczne podstawy wychowania
 • Elementy pedagogiki specjalnej
 • Postawy psychologii ogólnej
 • Psychologia społeczna i wychowawcza
 • Emisja głosu
 • Praktyka I
 • Psychologia rozwojowa
 • Elementy pedagogiki społecznej i opiekuńczo-wychowawczej na poszczególnych etapach edukacyjnych
 • Diagnoza i profilaktyka pedagogiczna na poszczególnych etapach edukacyjnych
 • Podstawy dydaktyki
 • Dydaktyka przedmiotu (rodzaju zajęć) na danym etapie edukacyjnym lub etapach edukacyjnych
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyka II
 • Seminarium dyplomowe
 • Warsztat pracy wychowawcy dzieci i młodzieży
 • Wykorzystanie technologii informacyjnej w zawodzie nauczyciela
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w placówkach oświatowych
 • Prawo oświatowe
 • Etyka w zawodzie nauczyciela
 • Komunikacja interpersonalna
 • Praktyka III

Czas trwania

3 semestry, 370 godzin, 150 godzin praktyk

JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Wypełnij formularz rekrutacyjny!