Przygotowanie pedagogiczne

Termin: rekrutacja trwa – planowane rozpoczęcie wrzesień 2019 r.

Cel studiów

Absolwent Podyplomowego Studium Przygotowania Pedagogicznego będzie przygotowany do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły. W związku z tym będzie posiadać przygotowanie w zakresie: wybranych specjalności nauczycielskich tak, aby w sposób kompetentny przekazywać nabytą wiedzę oraz samodzielnie ją pogłębiać i aktualizować, a także integrować ją z innymi dziedzinami wiedzy; psychologii i pedagogiki tak, aby pełnić funkcje wychowawcze i opiekuńcze, wspierać wszechstronny rozwój uczniów, indywidualizować proces nauczania, zaspokajać szczególne potrzeby edukacyjne uczniów, organizować życie społeczne na poziomie klasy, szkoły i środowiska lokalnego, współpracować z innymi nauczycielami, rodzicami i społecznością lokalną; dydaktyki przedmiotowej tak, aby skutecznie prowadzić zajęcia edukacyjne, rozbudzać zainteresowania poznawcze oraz wspierać rozwój intelektualny uczniów przez umiejętny dobór metod aktywizujących, technik nauczania i środków dydaktycznych, a także badać i oceniać osiągnięcia uczniów oraz własną praktykę; technologii informacyjnej, w tym jej wykorzystywania w nauczaniu przedmiotu (prowadzeniu zajęć).  

Adresaci

Osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych (zawodowych, licencjackich lub magisterskich) które pragną zdobyć kwalifikacje do nauczania w szkołach (poza nauczaniem początkowym i specjalnym) i w innych placówkach oświatowo-wychowawczych.

Absolwent będzie przygotowany do:

 • współpracy z uczniami i nauczycielami, środowiskiem rodzinnym uczniów oraz pozaszkolnym środowiskiem społecznym w realizacji zadań edukacyjnych;
 • podejmowania zadań edukacyjnych wykraczających poza zakres nauczanego przedmiotu (prowadzonych zajęć) oraz zadań z zakresu edukacji pozaszkolnej;
 • samodzielnego tworzenia i weryfikowania projektów własnych działań oraz podejmowania działań upowszechniających wzory dobrej praktyki pedagogicznej;
 • kierowania własnym rozwojem zawodowym i osobowym oraz podejmowania doskonalenia także we współpracy z innymi nauczycielami;
 • posługiwania się przepisami prawa dotyczącego systemu oświaty oraz statusu zawodowego nauczycieli.

Program

Program obejmuje m.in. zagadnienia z obszarów:

  • Pedagogiki ogólnej i społecznej oraz podstaw pedagogiki specjalnej
  • Psychologii społecznej i rozwojowej
  • Dydaktyki przedmiotowej
  • Teorii wychowania
  • Metodyki edukacji zintegrowanej
  • Systemu edukacji w Polsce i wybranych systemów na świecie
  • Trendów europejskich w pedagogice
  • Metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej
  • Planowania i organizacja procesu edukacyjno-wychowawczego w szkole
  • Wykorzystania technologii informacyjnej w placówkach oświatowych
  • Prawa oświatowego w powiązaniu ze statusem zawodowym nauczyciela
  • Zasad bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy

Warunkiem uczestnictwa w w/w studiach jest złożenie następujących dokumentów:

 

 • Kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych,

 • Kserokopii dowodu osobistego

 • Wpisowe 500 zł (wliczone w koszt studiów)

JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Wypełnij formularz rekrutacyjny!