INFORMATYKA DLA NAUCZYCIELI

Studia podyplomowe

CEL STUDIÓW: 

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w specjalistyczną wiedzę z zakresu nauczania informatyki. Program studiów opracowano kładąc nacisk na nowoczesne technologie, ale także na aspekty praktyczne związane z metodyką pracy nauczyciela.

ADRESACI:

Uczestnikami studiów podyplomowych na tym kierunku mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: I i II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich. Zatrudnienie w placówce oświatowej nie jest wymagane. Do podjęcia studiów wymagane jest posiadanie przygotowania pedagogicznego*.
*w rozumieniu Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1575) w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.
UZYSKANE KWALIFIKACJE: Studia nadają kwalifikacje. Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające, w połączeniu z pozostałymi wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, uprawnienia do nauczania Informatyki do poziomu szkół ponadpodstawowych włącznie.

PROGRAM:

Program studiów jest zgodny z nowym Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450). Program obejmuje:

 • Narzędzia informatyki
 • Podstawy algorytmiki
 • Języki programowania
 • Architektura komputerów i systemy operacyjne
 • Dydaktyka i metodyka nauczania informatyki
 • Narzędzia informatyki
 • Języki programowania
 • Architektura komputerów i systemy operacyjne
 • Witryny i aplikacje internetowe
 • Podstawy druku 3D
 • Dydaktyka i metodyka nauczania informatyki
 • Grafika i multimedia
 • Witryny i aplikacje internetowe
 • Sieci komputerowe
 • Dydaktyka i metodyka nauczania informatyki

CZAS TRWANIA: 

3 semestry, 270 godzin, 90 godzin praktyka

ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

Studia podyplomowe organizowane będą w formule hybrydowej polegającej na łączeniu zajęć stacjonarnych  z zajęciami prowadzonymi w trybie on-line.

Zajęcia realizowane są w ciągu weekendowych zjazdów w soboty i niedziele (dwa , trzy razy w miesiącu) od godz. 9:00 do 15:00.

WARUNKI ZALICZENIA:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów, zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów, zdanie egzaminu końcowego, realizacja praktyki pedagogicznej oraz uregulowanie płatności.

ZAPISY: 

tel. firmowy : 17 856 92 88;  tel. kom. 501 506 024;  mail:biuro@cud.rzeszow.pl