NEUROLOGOPEDIA

Studia podyplomowe

CEL STUDIÓW:

Absolwenci uzyskają wiedzę w zakresie neurologopedii i praktycznych umiejętności w zakresie diagnozy i terapii osób (od urodzenia, poprzez wiek rozwojowy, aż do wieku podeszłego) z zaburzeniami mowy i języka powstałymi w wyniku uszkodzenia i dysfunkcji układu nerwowego, które pozwolą zdobyć kwalifikacje do wykonywania zawodu neurologopedy.

ADRESACI:

Adresatami studiów są osoby posiadające świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Logopedia lub studiów wyższych magisterskich ze specjalnością logopedyczną (w procesie rekrutacji wymagane dodatkowo od kandydata potwierdzenie powyższych kwalifikacji kserokopią dyplomu lub świadectwa). Słuchaczami studiów nie mogą być osoby z wadami wymowy i wadami anatomicznymi aparatu artykulacyjnego (np. nieprawidłowym zgryzem).UWAGA! Słuchaczami studiów nie mogą zostać osoby mające ukończone kursy logopedyczne oraz specjalizacje logopedyczne, niedające pełnych uprawnień do pracy w zawodzie logopedy.

UZYSKANE KWALIFIKACJE:

  Absolwenci uzyskają uprawnienia do pracy w placówkach służby zdrowia o charakterze zamkniętym (szpitalne oddziały pediatrii, rehabilitacji, neurologii, psychiatrii), do pracy w ośrodkach opiekuńczych i wychowawczych (szkoły specjalne, ośrodki wczesnej interwencji, przedszkola i szkoły integracyjne, domy opieki społecznej, sanatoria itp.), poradniach specjalistycznych, ośrodkach wczesnej interwencji, jak również do posługiwania się tytułem „neurologopeda” w praktyce prywatnej. UWAGA! Ukończenie podyplomowych studiów z neurologopedii nie jest równoznaczne z uzyskaniem tytułu specjalisty neurologopedy w ramach służby zdrowia.

PROGRAM: 

 • Neurolingwistyczne podstawy neurologopedii
 • Neuroanatomia z neurofizjologią
 • Audiologia i foniatria kliniczna
 • Elementy neuropsychologii i neurolingwistyczny kontekst zaburzeń mowy
 • Podstawy psychiatrii dziecięcej
 • Podstawy psychiatrii dorosłych
 • Charakterystyka zespołów neurologicznych
 • Diagnoza i terapia pascjentów z afazją i dysartią
 • Zaburzenia językowe o podłożu neurozwyrodnieniowym
 • Wprowadzenie do badań neurologicznych z elementami radiologii
 • Dysfagie neurogenne – diagnoza i terapia
 • Zespół pomijania stronnego – diagnoza i terapia
 • Wprowadzenie do metody PNF – Prorioceptive Neuromuscular Facilitation (torowanie nerwowo-mięśniowe)
 • Podstawy neurologii dziecięcej
 • Wczesna interwencja logopedyczna
 • Diagnoza i terapia neurologopedyczna dzieci i młodzieży z zaburzeniami mowy powstałymi w wyniku uszkodzeń i dysfunkcji układu nerwowego (mpd, upośledzenia umysłowe, autyzmu, niedokształcenie mowy o typie afazji i in.)
 • Diagnoza i terapia neurologopedyczna dzieci i młodzieży z zaburzeniami słuchu
 • Diagnoza i terapia mowy w nerwicach
 • Metoda integracji sensorycznej w praktyce neurologopedycznej
 • Wpływ zaburzeń metabolicznych na rozwój chorób neurologicznych
 • Techniki terapeutyczne w pracy neurologopedy
 • Alternatywne metody komunikacji
 • Praktyka w zakresie specjalizacji

CZAS TRWANIA:

2 semestry, 290 godzin, 60 godzin praktyk*

*w placówkach służby zdrowia o charakterze zamkniętym (np. oddziały rehabilitacji, neurologii, psychiatrii), placówkach specjalnych (np. z osobami upośledzonymi umysłowo, z mózgowym porażeniem dziecięcym, innych osób z zaburzeniami mowy pochodzenia neurologicznego), gabinetach neurologopedycznych.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

Studia podyplomowe organizowane będą w formule hybrydowej polegającej na łączeniu zajęć stacjonarnych  z zajęciami prowadzonymi w trybie on-line.

Zajęcia realizowane są w ciągu weekendowych zjazdów w soboty i niedziele (dwa , trzy razy w miesiącu) od godz. 9:00 do 15:00.

WARUNKI ZALICZENIA:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów , zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów, zdanie egzaminu końcowego, realizacja praktyki pedagogicznej oraz uregulowanie płatności.

ZAPISY:

  tel. firmowy : 17 856 92 88;  tel. kom. 501 506 024;  mail:biuro@cud.rzeszow.pl