Edukacja włączająca i integracyjna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pedagog specjalny

Aktualności Studia podyplomowe

CEL STUDIÓW:

Celem studiów podyplomowych Edukacja włączająca i integracyjna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pedagog specjalny jest uzyskanie przez słuchaczy kwalifikacji pedagoga specjalnego. Słuchacz nabędzie kompetencje teoretyczne i praktyczne w zakresie diagnostyki,  pracy oraz tworzenia programów dla dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych; zapoznana się z zasadniczym kanonem metod i technik pracy; warunków i zasad prowadzenia skutecznych oddziaływań w edukacji włączającej; ukaże potencjał i ograniczenia tkwiące w systemie edukacji i wychowania; kształtowanie postaw zorientowanych na przeciwdziałanie stygmatyzacji i wykluczeniu.

Studia podyplomowe Edukacja włączająca i integracyjna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi- pedagog specjalny skierowane są do osób pragnących podnieść swoje kompetencje, kwalifikacje zawodowe w zakresie pomocy, opieki i wsparcia osób o specjalnych potrzebach w systemie edukacji i wychowania. Oferta daje możliwości rozwoju adekwatnych umiejętności, przekładających się na pracę zawodową oraz życie społeczne rodziców, opiekunów, nauczycieli, pedagogów, wychowawców oraz pracowników różnych placówek wspomagających proces rozwoju niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie bądź zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

ADRESACI:

Uczestnikami studiów podyplomowych na tym kierunku mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: I stopnia, I i II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich w zakresie pedagogiki .

Do podjęcia studiów wymagane jest posiadanie przygotowania pedagogicznego**

**w rozumieniu Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1575) w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

UZYSKANE KWALIFIKACJE:

Absolwent uzyskuje kwalifikacje Pedagoga specjalnegoSpecjalisty edukacji włączającej i integracyjnej, który daje kompetencje do organizowania, koordynowania i ewaluowania działań pro-inkluzyjnych w placówce oświatowej oraz w środowisku lokalnym na rzecz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Absolwent będzie przygotowany do diagnozowania sytuacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb ich rodzin oraz nauczycieli pracujących ze wskazaną grupą dzieci.

Absolwent będzie przygotowany do koordynowania działań zespołów nauczycielskich w obszarze projektowania indywidualnych programów edukacyjnych  oraz właściwego doboru metod i form pracy w procesie indywidualizacji procesu kształcenia i wychowania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Absolwent będzie przygotowany do podejmowania działań pro-inkluzyjnych w środowisku lokalnym na rzecz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i ich rodzin.

Absolwent będzie przygotowany do ewaluacji działań placówki na rzecz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Absolwent może ubiegać się o zatrudnienie:

 • w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych
 • w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznych jako zewnętrzny specjalista koordynujący placówki oświatowe ogólnodostępne
 • oraz w innych instytucjach wpierających i nadzorujących edukację włączającą uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

PROGRAM:

Program studiów jest zgodny z nowym Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).

 • Teoretyczne i prawne podstawy edukacji włączającej
 • Edukacja włączająca w Unii Europejskiej
 • Edukacja inkluzyjna jako koncepcja reformy edukacji
 • Podstawy diagnozy psychologiczno-pedagogicznej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Planowanie i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu i szkole.
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci ze specjalnymi potrzebami
 • Metodyka kształcenia w grupie zróżnicowanej osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Metodyka kształcenia w grupie zróżnicowanej osób ze szczególnymi uzdolnieniami
 • Metodyka kształcenia w grupie zróżnicowanej osób z zaburzeniami ze spectrum autyzmu
 • Metodyka kształcenia w grupie zróżnicowanej osób z dysfunkcja wzroku i dysfunkcją słuchu
 • Metodyka kształcenia w grupie zróżnicowanej osób z niepełnosprawnością sensoryczną
 • Metodyka kształcenia w grupie zróżnicowanej osób z specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia)
 • Metodyka kształcenia w grupie zróżnicowanej osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją i chorobami przewlekłymi
 • Metodyka kształcenia w grupie zróżnicowanej osób z zaburzeniami emocjonalnymi
 • Metodyka kształcenia w grupie zróżnicowanej osób z niedostosowanych społecznie
 • Kompetencje pedagoga specjalnego w edukacji włączającej
 • Konstruowanie programów w edukacji  włączającej
 • Praca z rodzinami dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Warsztat umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych
 • Organizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i korekcyjno-kompensacyjnych
 • Konstruowanie programu nauczania w edukacji włączającej.
 • Psychologia kliniczna i psychopatologia
 • Podstawy psychologii kształcenia dzieci i młodzieży ze SPE z elementami neuropsychologii
 • Psychopedagogiczne podstawy rehabilitacji osób z niepełnosprawnością
 • Podstawy pedagogiki specjalnej
 • Organizacja procesu kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Dydaktyka specjalna
 • Zasady  i metody prowadzenia diagnozy psychopedagogicznej
 • Praktyki zawodowe

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

3 semestry (390 godzin dydaktyki + 120 godzin praktyk)

ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

Studia podyplomowe organizowane będą w formule hybrydowej polegającej na łączeniu zajęć stacjonarnych  z zajęciami prowadzonymi w trybie on-line.

Zajęcia realizowane są w ciągu weekendowych zjazdów w soboty i niedziele (dwa , trzy razy w miesiącu) od godz. 9:00 do 15:00.

WARUNKI ZALICZENIA:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów, zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów, zdanie egzaminu końcowego, realizacja praktyki pedagogicznej oraz uregulowanie płatności.

ZAPISY:

tel. stacjonarny : 17 856 92 88,  tel. kom. 501 506 024

mail:biuro@cud.rzeszow.pl