Etyka dla nauczycieli

Studia podyplomowe

CEL STUDIÓW

Kształcenia na studiach podyplomowych na kierunku Etyka dla nauczycieli przygotowuje do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie przygotowania merytorycznego i dydaktycznego do nauczania kolejnego przedmiotu.

Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz. 1450).

Studia podyplomowe Etyka dla nauczycieli przygotowują uczestników do wykonywania zawodu nauczyciela Etyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

ADRESACI

Uczestnikami studiów podyplomowych na tym kierunku mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych I i II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich (kierunków, których programy studiów określały efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające wymaganiom ogólnym podstawy programowej przedmiotu nauczania, posiadających przygotowanie merytoryczne, psychologiczno-pedagogiczne, w zakresie podstaw dydaktyki i emisji głosu oraz dydaktyczne do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć).

Zatrudnienie w placówce oświatowej nie jest wymagane, jednak do podjęcia studiów konieczne jest posiadanie przygotowania pedagogicznego.

UZYSKANE KWALIFIKACJE: 

Studia nadają kwalifikacje.

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające, w połączeniu
z pozostałymi wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1289), uprawnienia do nauczania Etyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

PROGRAM

Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz. 1450).

Program swym zakresem obejmuje m.in. treści:

MODUŁ I

PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE DO NAUCZANIA ETYKI JAKO KOLEJNEGO PRZEDMIOTU (180 GODZIN)

 • Przygotowanie merytoryczne do nauczania na II etapie edukacyjnym
 • Przygotowaniem merytoryczne do nauczania na III etapie edukacyjnym

W ramach modułu I w trakcie zajęć omówione zostaną m.in.:

 1. Podstawy etyki
 2. Analiza ludzkiego działania w aspekcie moralnym
 3. Etyka życia osobistego (indywidualnego)
 4. Bioetyka
 5. Etyka społeczna i polityczna
 6. Etyka a nauka i technika
 7. Etyka środowiskowa
 8. Etyki zawodowe

Uczestnicy w ramach kształcenia przygotowującego do nauczania Etyki w klasach IV-VIII m.in.:

 • zostaną zapoznani z głównymi celami nauczania Etyki i wymaganiami podstawy programowej,
 • poznają metody i techniki rozwijania u uczniów chęci poznawania świata, kształtowania u nich właściwej postawy wobec przyrody i środowiska,
 • będą wiedzieć w jaki sposób kształtować prawidłowe zachowania i postawy związane ze zdrowiem,
 • nauczą się jak umiejętnie przeprowadzić ucznia przez analizowanie różnorodnych źródeł informacji, planowanie i przeprowadzanie prostych doświadczeń oraz obserwacji w szkole i w terenie,
 • dowiedzą się jak kształtować u uczniów myślenie naukowe i krytyczne podejście do informacji,
 • poznają zasady bezpiecznej pracy i wyposażenia pracowni,
 • nauczą się jak efektywnie korzystać podczas lekcji z różnorodnych materiałów źródłowych, tj. zdjęć, filmów, foliogramów, plansz poglądowych, prostych tekstów popularnonaukowych, danych, będących wynikiem badań naukowych, prezentacji multimedialnych, animacji, zasobów cyfrowych dostępnych lokalnie oraz w sieci

Uczestnicy w ramach kształcenia przygotowującego do nauczania Etyki na III etapie edukacyjnym (szkoła ponadpodstawowa) m.in.:

 • będą pogłębiać wiedzę dotyczącą budowy i funkcjonowania organizmu człowieka
 • nauczą się jak rozwijać myślenie naukowe u ucznia
 • będą wiedzieć jak zapoznać ucznia z praktycznymi zastosowaniami nauk biologicznych

MODUŁ II

PRZYGOTOWANIE DYDAKTYCZNE DO NAUCZANIA ETYKI JAKO KOLEJNEGO PRZEDMIOTU (90 GODZIN)

 1. Ramowy plan nauczania
 2. Podstawa programowa
 3. Kompetencje merytoryczne, dydaktyczne i wychowawcze nauczyciela
 4. Metody kształcenia
 5. Metodyka treści kształcenia
 6. Projektowanie procesu kształcenia
 7. Ocenianie w pracy dydaktycznej
 8. Diagnoza grupy uczniowskiej i każdego ucznia w ramach nauczanego przedmiotu
 9. Rozwój umiejętności osobistych i społeczno-emocjonalnych uczniów
 10. Warsztat pracy nauczyciela

CZAS TRWANIA

 • 3 semestry
 • 270 godzin
 • 90 godzin praktyk zawodowych

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Studia podyplomowe organizowane będą w formule hybrydowej polegającej na łączeniu zajęć stacjonarnych  z zajęciami prowadzonymi w trybie on-line.

Zajęcia realizowane są w ciągu weekendowych zjazdów w soboty i niedziele (dwa , trzy razy w miesiącu) od godz. 9:00 do 15:00.

WARUNKI ZALICZENIA

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów , zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów, zdanie egzaminu końcowego, realizacja praktyki pedagogicznej oraz uregulowanie płatności.

ZAPISY

tel. firmowy : 17 856 92 88;  tel. kom. 501 506 024;  mail:biuro@cud.rzeszow.pl