Przyroda dla nauczycieli

Studia podyplomowe

CEL STUDIÓW

Kształcenia na studiach podyplomowych na kierunku Przyroda  dla nauczycieli przygotowuje do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie przygotowania merytorycznego i dydaktycznego do nauczania kolejnego przedmiotu.

Studia podyplomowe Przyroda  dla nauczycieli przygotowują uczestników do wykonywania zawodu nauczyciela Przyrody w szkole podstawowej.

Uczestnik kierunku będzie wiedział jak identyfikować zadania szkolne z celami kształcenia, w szczególności z wymaganiami ogólnymi podstawy programowej, oraz z kompetencjami kluczowymi. Uczestnik kierunku dowie się jak przeanalizować rozkład materiału, identyfikować powiązania treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć z innymi treściami nauczania. Ponad to uczestnik zobaczy jak dostosować sposób komunikacji do poziomu rozwojowego uczniów, jak kreować sytuacje dydaktyczne służące aktywności i rozwojowi zainteresowań uczniów oraz popularyzacji wiedzy, a także jak dobierać metody pracy klasy oraz środki dydaktyczne, merytorycznie, profesjonalnie i rzetelnie oceniać pracę uczniów wykonywaną w klasie i w domu. Każdy z uczestników nauczy się jak skonstruować sprawdzian służący ocenie danych umiejętności uczniów, co zrobić aby rozpoznać typowe dla nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć błędy uczniowskie i wykorzystać je w procesie dydaktycznym oraz jak przeprowadzić wstępną diagnozę umiejętności ucznia.

Absolwenci kierunku będą przygotowani do adaptowania metod pracy do potrzeb i różnych stylów uczenia się uczniów, popularyzowania wiedzy wśród uczniów i w środowisku szkolnym oraz pozaszkolnym, zachęcania uczniów do podejmowania prób badawczych oraz systematycznej aktywności fizycznej, promowania odpowiedzialnego i krytycznego wykorzystywania mediów cyfrowych oraz poszanowania praw własności intelektualnej, a także kształtowania umiejętności współpracy uczniów, w tym grupowego rozwiązywania problemów. Absolwent tego kierunku będzie przygotowany również do budowania systemu wartości i rozwijania postaw etycznych uczniów oraz kształtowania ich kompetencji komunikacyjnych i nawyków kulturalnych, rozwijania u uczniów ciekawości, aktywności i samodzielności poznawczej oraz logicznego i krytycznego myślenia, kształtowania nawyku systematycznego uczenia się i korzystania z różnych źródeł wiedzy, w tym z Internetu oraz stymulowania uczniów do uczenia się przez całe życie przez samodzielną pracę.

ADRESACI

Uczestnikami studiów podyplomowych na tym kierunku mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych I i II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich (kierunków, których programy studiów określały efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające wymaganiom ogólnym podstawy programowej przedmiotu nauczania, posiadających przygotowanie merytoryczne, psychologiczno-pedagogiczne, w zakresie podstaw dydaktyki i emisji głosu oraz dydaktyczne do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć).

Zatrudnienie w placówce oświatowej nie jest wymagane, jednak do podjęcia studiów konieczne jest posiadanie przygotowania pedagogicznego.

UZYSKANE KWALIFIKACJE

Studia nadają kwalifikacje.

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające, w połączeniu z pozostałymi wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1289), uprawnienia do nauczania Przyrody w szkole podstawowej.

PROGRAM

Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz. 1450).

Program swym zakresem obejmuje m.in.:

MODUŁ I PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE DO NAUCZANIA PRZYRODY JAKO KOLEJNEGO PRZEDMIOTU (180 GODZIN) NA II ETAPIE EDUKACYJNYM

W ramach modułu I w trakcie zajęć omówione zostaną m.in.:

 1. Wstęp do przyrody
 2. Orientacja w terenie
 3. Pogoda
 4. Ciało człowieka
 5. Środowisko człowieka
 6. Środowisko przyrodnicze
 7. Środowisko antropogeniczne

MODUŁ II PRZYGOTOWANIE DYDAKTYCZNE DO NAUCZANIA PRZYRODY JAKO KOLEJNEGO PRZEDMIOTU (60 GODZIN) NA II ETAPIE EDUKACYJNYM

 1. Ramowy plan nauczania
 2. Podstawa programowa
 3. Kompetencje merytoryczne, dydaktyczne i wychowawcze nauczyciela
 4. Metody kształcenia
 5. Metodyka treści kształcenia
 6. Projektowanie procesu kształcenia
 7. Ocenianie w pracy dydaktycznej
 8. Diagnoza grupy uczniowskiej i każdego ucznia w ramach nauczanego przedmiotu
 9. Rozwój umiejętności osobistych i społeczno-emocjonalnych uczniów
 10. Warsztat pracy nauczyciela

CZAS TRWANIA

 • 3 semestry
 • 240 godzin
 • 60 godzin praktyk zawodowych

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Studia podyplomowe organizowane będą w formule hybrydowej polegającej na łączeniu zajęć stacjonarnych  z zajęciami prowadzonymi w trybie on-line.

Zajęcia realizowane są w ciągu weekendowych zjazdów w soboty i niedziele (dwa , trzy razy w miesiącu) od godz. 9:00 do 15:00.

WARUNKI ZALICZENIA

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów , zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów, zdanie egzaminu końcowego, realizacja praktyki pedagogicznej oraz uregulowanie płatności.

ZAPISY

tel. firmowy : 17 856 92 88;  tel. kom. 501 506 024;  mail:biuro@cud.rzeszow.pl