Pedagogika lecznicza

Cel studiów

Celem studiów jest wyposażenie w wiedzę o rozwoju i zachowaniu się dzieci przewlekle chorych i z dysfunkcjami narządów ruchu, zapoznanie ze specyfiką procesu kształcenia dzieci przewlekle chorych i z dysfunkcją narządów ruchu, zapoznanie z niekonwencjonalnymi sposobami wspomagania procesu rewalidacji dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi (techniki stymulacyjne, psychoedukacyjne, psychoterapeutyczne), kształtowanie umiejętności psychoedukacyjnych uczestników kursu, wskazanie zasad i form współpracy szkoły, placówek leczniczych, administracji rządowej i pozarządowej.

Adresaci

Nauczyciele posiadający wykształcenie pedagogiczne, którzy chcą uzyskać przygotowanie do pracy z dziećmi przewlekle chorymi lub z dysfunkcjami narządów ruchu.

Uzyskane kwalifikacje

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające w połączeniu z pozostałymi wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli uprawnienia do zajmowania stanowiska nauczyciela – bibliotekarza w szkołach i placówkach oświatowych.

Program

  • Pedagogika specjalna pedagogika lecznicza.
  • Psychologiczne podstawy rewalidacji dzieci przewlekle chorych i z dysfunkcją narządów ruchu.
  • Charakterystyka wybranych schorzeń dzieci i młodzieży.
  • Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i psychopatologii.
  • Metodyka nauczania i wychowania dzieci w zakładzie leczniczym.
  • Trapia dzieci z trudnościami w uczeniu się.
  • Trening umiejętności wychowawczych.

 

Czas trwania

3 semestry, 469 godzin, 120 godzin praktyk

JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Wypełnij formularz rekrutacyjny!