PEDAGOGIKA LECZNICZO-TERAPEUTYCZNA

Studia podyplomowe

CEL STUDIÓW:

Celem studiów jest wyposażenie w wiedzę o rozwoju i zachowaniu się dzieci przewlekle chorych i z dysfunkcjami narządów ruchu, zapoznanie ze specyfiką procesu kształcenia dzieci przewlekle chorych i z dysfunkcją narządów ruchu, zapoznanie z niekonwencjonalnymi sposobami wspomagania procesu rewalidacji dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi (techniki stymulacyjne, psychoedukacyjne, psychoterapeutyczne), kształtowanie umiejętności psychoedukacyjnych uczestników kursu, wskazanie zasad i form współpracy szkoły, placówek leczniczych, administracji rządowej i pozarządowej.

ADRESACI:

Studia podyplomowe dla nauczycieli pragnących podnieść kwalifikacje do nauczania w placówkach oświatowych przy szpitalach i innych ośrodkach leczniczych. Adresatami studiów podyplomowych są:

  • nauczyciele
  • pedagodzy
  • psycholodzy i inne osoby legitymujące się przygotowaniem pedagogicznym.

UZYSKANE KWALIFIKACJE:

Studia podyplomowe Pedagogika lecznicza mają charakter kwalifikacyjny – nadają kwalifikacje przygotowują do wykonywania zawodu pedagoga specjalnego w zakresie Pedagogiki leczniczo-terpeutycznej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450).

PROGRAM:

  • Pedagogika specjalna pedagogika lecznicza.
  • Psychologiczne podstawy rewalidacji dzieci przewlekle chorych i z dysfunkcją narządów ruchu.
  • Charakterystyka wybranych schorzeń dzieci i młodzieży.
  • Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i psychopatologii.
  • Metodyka nauczania i wychowania dzieci w zakładzie leczniczym.
  • Terapia dzieci z trudnościami w uczeniu się.
  • Trening umiejętności wychowawczych.

CZAS TRWANIA: 

3 semestry, 450 godzin dydaktycznych, 180 godzin praktyk-wersja z dodatkowym modułem pedagogiki specjalnej;    3 semestry, 390 godzin dydaktycznych, 120 godzin praktyk- wersja bez dodatkowego modułu pedagogiki specjalnej.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

Studia podyplomowe organizowane będą w formule hybrydowej polegającej na łączeniu zajęć stacjonarnych  z zajęciami prowadzonymi w trybie on-line.

Zajęcia realizowane są w ciągu weekendowych zjazdów w soboty i niedziele (dwa , trzy razy w miesiącu) od godz. 9:00 do 15:00.

WARUNKI ZALICZENIA:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów , zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów, zdanie egzaminu końcowego, realizacja praktyki pedagogicznej oraz uregulowanie płatności.

ZAPISY:

tel. firmowy : 17 856 92 88;  tel. kom. 501 506 024;  mail:biuro@cud.rzeszow.pl