Pedagogika lecznicza

Cel studiów

Celem studiów jest wyposażenie w wiedzę o rozwoju i zachowaniu się dzieci przewlekle chorych i z dysfunkcjami narządów ruchu, zapoznanie ze specyfiką procesu kształcenia dzieci przewlekle chorych i z dysfunkcją narządów ruchu, zapoznanie z niekonwencjonalnymi sposobami wspomagania procesu rewalidacji dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi (techniki stymulacyjne, psychoedukacyjne, psychoterapeutyczne), kształtowanie umiejętności psychoedukacyjnych uczestników kursu, wskazanie zasad i form współpracy szkoły, placówek leczniczych, administracji rządowej i pozarządowej.

Adresaci

Nauczyciele posiadający wykształcenie pedagogiczne, którzy chcą uzyskać przygotowanie do pracy z dziećmi przewlekle chorymi lub z dysfunkcjami narządów ruchu.

Uzyskane kwalifikacje

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające w połączeniu z pozostałymi wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli uprawnienia do zajmowania stanowiska nauczyciela – bibliotekarza w szkołach i placówkach oświatowych.

Program i informacje

  • pedagogika specjalna pedagogika lecznicza,
  • psychologiczne podstawy rewalidacji dzieci przewlekle chorych i z dysfunkcją narządów ruchu,
  • charakterystyka wybranych schorzeń dzieci i młodzieży,
  • wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i psychopatologii,
  • metodyka nauczania i wychowania dzieci w zakładzie leczniczym,
  • terapia dzieci z trudnościami w uczeniu się,
  • trening umiejętności wychowawczych. 

Warunkiem uczestnictwa w w/w studiach jest złożenie następujących dokumentów:

  • kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • kserokopii dowodu osobistego,
  • wpisowe 500 zł (wliczone w koszt studiów).

JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Wypełnij formularz rekrutacyjny!