PSYCHOLOGIA SĄDOWA Z ELEMENTAMI MEDIACJI (PO PSYCHOLOGII)

Studia podyplomowe

CEL STUDIÓW:

Program studiów ma na celu przekazanie słuchaczom najnowszej wiedzy z zakresu psychopatologii społecznej, niedostosowania społecznego, kryminologii, wiktymologii, metodyki pracy psychologa sądowego oraz diagnostyki sądowo-penitencjarnej. Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do aplikowania wiedzy psychologicznej i pedagogicznej w ramach praktycznych zadań wymiaru sprawiedliwości: w pracy dochodzeniowo – śledczej, w orzecznictwie sądowym oraz w różnych formach oddziaływań profilaktycznych, prewencyjnych i resocjalizacyjnych.

ADRESACI:

Studia są adresowane do psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, pracowników ośrodków interwencji kryzysowych, asystentów rodzinnych, kuratorów rodzinnych społecznych  i zawodowych, prawników, socjologów i innych osób z wyższym wykształceniem zainteresowanych praktycznym wykorzystaniem wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki sądowej. W szczególności adresatami studiów są pracownicy wszystkich organów wymiaru sprawiedliwości: sędziowie, prokuratorzy, kuratorzy sądowi, pracownicy policyjnych pionów dochodzeniowych i prewencji, funkcjonariusze służby więziennej, pracownicy pionów wychowawczych placówek resocjalizacyjnych dla młodzieży.

UZYSKANE KWALIFIKACJE:

Słuchacze kierunku nabędą:

 • kwalifikacje niezbędne do prowadzenia  działań interwencyjnych, doradczych i korekcyjnych wobec młodzieży i dorosłych w placówkach socjalizacyjnych i resocjalizacyjnych
 • kwalifikacje niezbędne do wykonywania pracy zawodowego kuratora (aplikacji kuratorskiej)
 • przygotowanie do pełnienia funkcji biegłego sądowego (tylko psychologowie) 
 • przygotowanie do prowadzenia mediacji sądowych (tylko uczestnicy prowadzonego w ramach studiów, jako oddzielnego modułu, kursu mediacji – w oparciu o rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości oraz zgodnego ze standardami  szkolenia mediatorów uchwalonymi przez Radę do Spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości

PROGRAM:

 • MODUŁ A (40 godzin) Psychologiczno- prawny obraz człowieka
 • MODUŁ B (40 godzin) Psychopatologia społeczna
 • MODUŁ C (40 godzin) Metodyka pracy psychologa sądowego
 • MODUŁ D (40 godzin) Opiniowanie psychologiczno-sądowe
 • MODUŁ E (40 godzin) Psychologia penitencjarna
 • MODUŁ F (70 godzin) *Mediacje sądowe (kurs mediacji sądowych)
 • MODUŁ G (30 godzin) Seminarium dyplomowe
 • MODUŁ H (60 godzin) Praktyka zawodowa (obejmująca m. in.: zapoznanie się ze specyfiką funkcjonowania placówek resocjalizacyjnych, ośrodków kuratorskich, ośrodków mediacyjnych, pracą biegłych sądowych, pracą służb dochodzeniowo-śledczych, sądów)

CZAS TRWANIA:

3 semestry, 360 godzin (duża część zajęć jest prowadzona metodami aktywnymi w formie warsztatów), 60 godzin praktyka zawodowa.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

Studia podyplomowe organizowane będą w formule hybrydowej polegającej na łączeniu zajęć stacjonarnych  z zajęciami prowadzonymi w trybie on-line.

Zajęcia realizowane są w ciągu weekendowych zjazdów w soboty i niedziele (dwa , trzy razy w miesiącu) od godz. 9:00 do 15:00.

WARUNKI ZALICZENIA:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów , zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów, zdanie egzaminu końcowego, realizacja praktyki pedagogicznej oraz uregulowanie płatności.

ZAPISY:

tel. firmowy : 17 856 92 88;  tel. kom. 501 506 024;  mail:biuro@cud.rzeszow.pl