Psychologia sądowa z elementami mediacji (po psychologii)

Studia podyplomowe

CEL STUDIÓW: Program studiów ma na celu przekazanie słuchaczom najnowszej wiedzy z zakresu psychopatologii społecznej, niedostosowania społecznego, kryminologii, wiktymologii, metodyki pracy psychologa sądowego oraz diagnostyki sądowo-penitencjarnej. Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do aplikowania wiedzy psychologicznej i pedagogicznej w ramach praktycznych zadań wymiaru sprawiedliwości: w pracy dochodzeniowo – śledczej, w orzecznictwie sądowym oraz w różnych formach oddziaływań profilaktycznych, prewencyjnych i resocjalizacyjnych.

ADRESACI: Studia są adresowane do psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, pracowników ośrodków interwencji kryzysowych, asystentów rodzinnych, kuratorów rodzinnych społecznych  i zawodowych, prawników, socjologów i innych osób z wyższym wykształceniem zainteresowanych praktycznym wykorzystaniem wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki sądowej.

W szczególności adresatami studiów są pracownicy wszystkich organów wymiaru sprawiedliwości: sędziowie, prokuratorzy, kuratorzy sądowi, pracownicy policyjnych pionów dochodzeniowych i prewencji, funkcjonariusze służby więziennej, pracownicy pionów wychowawczych placówek resocjalizacyjnych dla młodzieży.

UZYSKANE KWALIFIKACJE:

PROGRAM:

  • MODUŁ A (40 godzin) Psychologiczno- prawny obraz człowieka
  • MODUŁ B (40 godzin) Psychopatologia społeczna
  • MODUŁ C (40 godzin) Metodyka pracy psychologa sądowego
  • MODUŁ D (40 godzin) Opiniowanie psychologiczno-sądowe
  • MODUŁ E (40 godzin) Psychologia penitencjarna
  • MODUŁ F (70 godzin) *Mediacje sądowe (kurs mediacji sądowych)
  • MODUŁ G (30 godzin) Seminarium dyplomowe
  • MODUŁ H (60 godzin) Praktyka zawodowa (obejmująca m. in.: zapoznanie się ze specyfiką funkcjonowania placówek resocjalizacyjnych, ośrodków kuratorskich, ośrodków mediacyjnych, pracą biegłych sądowych, pracą służb dochodzeniowo-śledczych, sądów)

CZAS TRWANIA: 3 semestry, 360 godzin (duża część zajęć jest prowadzona metodami aktywnymi w formie warsztatów), 60 godzin praktyka zawodowa.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ: Zajęcia realizowane są w ciągu weekendowych zjazdów w soboty i niedziele (dwa , trzy razy w miesiącu) od godz. 9:00 do 15:00.

WARUNKI ZALICZENIA:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów , zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów, zdanie egzaminu końcowego, realizacja praktyki pedagogicznej oraz uregulowanie płatności.

ZAPISY:

tel. firmowy : 17 856 92 88

tel. kom. 501 506 024

mail:biuro@cud.rzeszow.pl