PSYCHOLOGIA TRANSPORTU (PO PSYCHOLOGII)

Studia podyplomowe

CEL STUDIÓW:

Celem studiów jest przygotowanie psychologów do przeprowadzania badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy. Studia wyposażą słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje umożliwiające samodzielne podejmowanie decyzji orzeczniczych w zakresie diagnostyki psychologicznej w szczególności wiedzę na temat uwarunkowań prawnych, specjalistycznej diagnozy psychologicznej, badań psychomotorycznych oraz specyfiki wymagań osobowościowych i psychoruchowych na różnych stanowiskach pracy kierowcy.

ADRESACI: 

Studia kierowane są do  absolwentów studiów psychologicznych chcących uzyskać uprawnienia do prowadzenia badań psychologicznych kierowców, Atutem są nowoczesne metody dydaktyczne: warsztatowy charakter pracy, zajęcia w Laboratorium psychologicznym  do badania kierowców i Laboratorium psychologii eksperymentalnej.

UZYSKANE KWALIFIKACJE:

Studia Podyplomowe Psychologia Transportu pozwolą na uporządkowanie wiedzy nabytej w trakcie kształcenia psychologicznego w obszarach psychologii osobowości, psychologii klinicznej, profilaktyki i psychologii pracy. Absolwent zdobędzie wiedzę w zakresie prawa, dotyczącą opiniowania i dopuszczania kierowcy do ruchu drogowego lub wykonywania pracy związanej z transportem, pozna kluczowe mechanizmy regulujące zachowanie człowieka w ruchu drogowym oraz zdobędzie elementarną wiedzę o środowisku pracy kierowcy, instruktora nauki jazdy i egzaminatora osób ubiegających się o prawo jazdy (w tym czynnikach chroniących i czynnikach ryzyka), a także najważniejsze uwarunkowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym i transporcie. W zakresie metodyki badań psychologicznych absolwent pozna podstawowe narzędzia, normy i procedury wykorzystywane do badań osobowościowych i psychomotorycznych oraz zasady posługiwania się nimi, a także zdobędzie elementarną wiedzę w zakresie projektowania badań psychologicznych. Absolwent nabędzie umiejętności diagnozowania sprawności psychomotorycznej oraz jakości funkcjonowania kierowców pojazdów silnikowych i kierowców pojazdów specjalnych/uprzywilejowanych oraz instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów osób ubiegających się o prawo jazdy, identyfikowania problemów wpływających na jakość prowadzenia pojazdów w ruchu drogowym, rozumienia mechanizmów psychospołecznych leżących u podstaw zachowań kierowcy na drodze a także podejmowania decyzji co do dopuszczania kierowców do kierowania pojazdami lub skierowania ich po pomoc specjalistyczną. Kompetencje nabywane w trakcie studiów to przede wszystkim kompetencje w zakresie tworzenia warunków sprzyjających prowadzeniu badań psychologicznych i psychomotorycznych, orzekania o dopuszczeniu kierowcy do ruchu drogowego oraz do wykonywania pracy instruktora nauki jazdy i egzaminatora osób ubiegających się o prawo jazdy, a także w zakresie osobistej sprawności w radzeniu sobie z sytuacjami problemowymi prowadzenia interwencji wobec sprawców i ofiar wypadków.

PROGRAM:

 • Psychologia transportu historia, podstawowe pojęcia, cale i zadania.
 • Psychologia zawodu kierowcy i operatorów maszyn.
  • Osobowościowe, temperamentalne, emocjonalne i motywacyjne predyspozycje zawodu kierowcy i operatora urządzeń (maszyn).
  • Funkcje i zadania procesów poznawczych, motorycznych, sensorycznych kierującego pojazdem.
  • Rola pamięci, uwagi, percepcji i radzenia sobie ze stresem w kierowaniu pojazdem i bezpieczeństwie na drodze.
  • Kierowca doskonały – zestaw podstawowych cech i umiejętności psychofizycznych koniecznych do kierowania pojazdami.
 • Psychologiczne predyspozycje osób do wykonywania zawodu instruktora nauki jazdy i egzaminatora.
 • Ruch drogowy i transport w Polsce i na świecie.
 • Prawno-organizacyjne podstawy orzecznictwa psychologicznego w Polsce i UE.
 • Metodyka i metodologia badań kierowców, instruktorów i egzaminatorów.
 • Metody badań kierowców i operatorów maszyn (obserwacja, wywiad, metody testowe, aparaturowe, symulatory jazdy itp.).
 • Diagnoza psychologiczna z nastawieniem na poszczególne kategorie prawa jazdy i uprawnień do obsługi pojazdów specjalnych i różnych rodzajów maszyn.
 • Opiniowanie i interpretacja wyników badań narzędzi stosowanych do diagnozy kierujących pojazdami z podziałem na różne grupy uprawnień ( kierowcy, operatorzy maszyn, instruktorzy nauki jazdy, egzaminatorzy, osoby, które z różnych przyczyn utraciły uprawnienia itp.) z praktycznym nastawieniem na wydanie ekspertyzy.
 • Formalno prawna procedura kierowania na badanie psychologiczne w świetle aktualnych i zmieniających się uwarunkowań ustawodawczych.
 • Pomoc Psychologiczna: ( kierowca, pasażer, pieszy, rodzina, jako ofiary wypadków (PTSD) – uzależnienia a prowadzenie pojazdów, stres i radzenie sobie ze stresem, asertywność itp.).
 • Praktyczne zajęcia wykorzystujące infrastrukturę Grupy CARGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. :
  • mobilny symulator jazdy samochodem ciężarowym i autobusem  w warunkach specjalnych WO,
  • symulator zderzeń,
  • symulator dachowania,
  • alkogogle,
  • refleksomierz,
  • okulograf,
  • symulator airbag,
  • laboratoria badań psychomotorycznych.
 • Teoretyczne i praktyczne podstawy przedsiębiorczości – warsztaty mające na celu przygotowanie absolwentów do założenia własnej działalności gospodarczej.
  • Uwarunkowania podjęcia działalności gospodarczej.
  • Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej – wybór formy prawnej działalności – księgowość w firmie.
  • Formy opodatkowania podatkiem dochodowym.
  • Podatek od towarów i usług.
  • Wpływ obcych źródeł finansowania na wyniki finansowe firmy.
 • Źródła finansowania działalności gospodarczej – rodzaje źródeł finansowania działalności gospodarczej:
  • kredyty i pożyczki,
  • środki z urzędów pracy,
  • środki z EFS oraz inne sposoby na pozyskanie środków.
 • Etyka pracy psychologa transportu.
 • Prelekcja nt. ewakuacji osoby poszkodowanej z pojazdu podczas wypadku komunikacyjnego – Chwyt Rauteka oraz pierwsza pomoc – pokaz.

CZAS TRWANIA: 

2 semestry, 200 godzin w tym:

 • 100 godzin zajęć praktycznych wykorzystujących infrastrukturę Grupy CARGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. związanych z Grupą CARGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
 • 100 godzin zajęć (wykłady/warsztaty) dydaktycznych przy wykorzystaniu innowacyjnej platformy edukacyjnej działającej on-line. Forma kształcenia jest dużym atutem i udogodnieniem dla słuchaczy studiów podyplomowych umożliwiając uczestnictwo w zajęciach w dowolnej lokalizacji.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

Studia podyplomowe organizowane będą w formule hybrydowej polegającej na łączeniu zajęć stacjonarnych  z zajęciami prowadzonymi w trybie on-line.

Zajęcia realizowane są w ciągu weekendowych zjazdów w soboty i niedziele (dwa , trzy razy w miesiącu) od godz. 9:00 do 15:00.

WARUNKI ZALICZENIA:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów , zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów, zdanie egzaminu końcowego, realizacja praktyki pedagogicznej oraz uregulowanie płatności.

ZAPISY:

tel. firmowy : 17 856 92 88; tel. kom. 501 506 024;  mail:biuro@cud.rzeszow.pl