Historia dla nauczycieli

Studia podyplomowe

CEL STUDIÓW

Kształcenia na studiach podyplomowych na kierunku Historia dla nauczycieli przygotowuje do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie przygotowania merytorycznego i dydaktycznego do nauczania kolejnego przedmiotu.

Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz. 1450).

Studia podyplomowe Historia dla nauczycieli przygotowują uczestników do wykonywania zawodu nauczyciela Historii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

ADRESACI

Uczestnikami studiów podyplomowych na tym kierunku mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: I i II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich. Zatrudnienie w placówce oświatowej nie jest wymagane. Do podjęcia studiów wymagane jest posiadanie przygotowania pedagogicznego*.

*w rozumieniu Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1575) w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

UZYSKANE KWALIFIKACJE

Studia nadają kwalifikacje.

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające, w połączeniu
z pozostałymi wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1289), uprawnienia do nauczania Historii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

PROGRAM

Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz. 1450).

Program swym zakresem obejmuje m.in. treści:

MODUŁ I

PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE DO NAUCZANIA HISTORII JAKO KOLEJNEGO PRZEDMIOTU (180 GODZIN)

 • Przygotowanie merytoryczne do nauczania na II etapie edukacyjnym
 • Przygotowaniem merytoryczne do nauczania na III etapie edukacyjnym

Kształcenie merytoryczne przygotowuje uczestników do nauczania Historii na II (klasy IV-VIII)  i III etapie edukacyjnym.

W ramach modułu I w trakcie zajęć omówione zostaną m.in. treści takie jak:

 1. Wprowadzenie do badań historycznych
 2. Historia historiografii i metodologia historii
 3. Pradzieje ziem polskich
 4. Historia starożytna
 5. Historia średniowieczna powszechna
 6. Historia średniowieczna Polski
 7. Historia nowożytna powszechna do 1789 r.
 8. Historia nowożytna Polski do 1795 r.
 9. Historia nowożytna powszechna 1789 – 1918
 10. Historia nowożytna Polski 1795 – 1918
 11. Historia najnowsza powszechna 1918 – 1945
 12. Historia najnowsza Polski 1918 – 1944
 13. Historia najnowsza powszechna po 1945 r.
 14. Historia najnowsza Polski po 1944 r.
 15. Historia Śląska
 16. Dydaktyka historii

MODUŁ II

PRZYGOTOWANIE DYDAKTYCZNE DO NAUCZANIA HISTORII JAKO KOLEJNEGO PRZEDMIOTU (90 GODZIN) m.in.:

 1. Ramowy plan nauczania
 2. Podstawa programowa
 3. Kompetencje merytoryczne, dydaktyczne i wychowawcze nauczyciela
 4. Metody kształcenia
 5. Metodyka treści kształcenia
 6. Projektowanie procesu kształcenia
 7. Ocenianie w pracy dydaktycznej
 8. Diagnoza grupy uczniowskiej i każdego ucznia w ramach nauczanego przedmiotu
 9. Rozwój umiejętności osobistych i społeczno-emocjonalnych uczniów
 10. Warsztat pracy nauczyciela

CZAS TRWANIA

 • 3 semestry
 • 270 godzin
 • 90 godzin praktyk zawodowych

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Studia podyplomowe organizowane będą w formule hybrydowej polegającej na łączeniu zajęć stacjonarnych  z zajęciami prowadzonymi w trybie on-line.

Zajęcia realizowane są w ciągu weekendowych zjazdów w soboty i niedziele (dwa , trzy razy w miesiącu) od godz. 9:00 do 15:00.

WARUNKI ZALICZENIA:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów , zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów, zdanie egzaminu końcowego, realizacja praktyki pedagogicznej oraz uregulowanie płatności.

ZAPISY: 

tel. firmowy : 17 856 92 88;  tel. kom. 501 506 024;  mail:biuro@cud.rzeszo